Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Op 22 maart 2019 heeft minister van landbouw, Carola Schouten de kamer geïnformeerd over de uitgangspunten die zij als leidraad wil gebruiken voor de herziening van het pachtstelsel. De brief aan de kamer bevat naast de formulering van enkele uitgangspunten, een probleemanalyse en oplossingsrichtingen. De probleemanalyse is mede gebaseerd op het rapport ‘de economie van de pacht’ uitgevoerd door de Wageningen University & Research.

Uitgangspunten
De minister beoogt met de herziening blijkens de kamerbrief de verhouding tussen pachter en verpachter te verbeteren zodat de pacht een goede toekomst heeft ook als financieringsinstrument. De minister wil met deze herziening de positie van (jonge) boeren versterken en goed bodemgebruik bevorderen.

Probleemanalyse
De minister ziet drie problemen:

  1. In het huidige pachtstelsel ontbreekt de stimulans om langjarige contracten aan te gaan.
  2. De kortdurende pacht biedt nauwelijks prijsbescherming
  3. De huidige pachtregeling leidt niet tot goed bodemgebruik.


Oplossingsrichtingen
De minister is niet voornemens een ingrijpende wijziging van het pachtstelsel door te voeren, maar wil verbeteringen doorvoeren. Zij geeft aan dat zij de huidige reguliere pachtcontracten wil respecteren en dat voor nieuwe reguliere contracten de prijs vrij(er) overeengekomen kan worden. De geliberaliseerde pacht blijft behouden waarbij zij de beperking voor het verpachten langer dan 6 jaar wil opheffen en het verpachten voor een kortere termijn dan 6 jaar wil ontmoedigen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de prijstoets straks voor geliberaliseerde pacht gaat gelden voor verpachting korter dan 6 jaar in plaats van contracten langer dan 6 jaar. De teeltpacht blijft in stand en de loopbaanpacht die eindigt op 65 jarige leeftijd zonder in de plaatstellingsmogelijkheid wordt toegevoegd.

Het lijkt er op dat het van overheidswege reguleren van pachtprijzen via het pachtprijzenbesluit door dit kabinet wordt voortgezet.  Deze brief bevat slechts de contouren van een nieuw pachtstelsel. Pas als de details nader ingevuld worden ontstaat een beter beeld wat dit gaan betekenen voor pachter en verpachter.

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerpt kunt u contact opnemen met een van onze rentmeesters, via e-mail info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 088-1471100.