Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Het kabinet heeft besloten om begrotingsreserve in te stellen van 500 miljoen euro om de stikstofproblematiek aan te pakken. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat met de provincies in overleg om te vragen wat hun bijdrage kan zijn. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over de invulling van een aantal toezeggingen uit het plenaire debat over de stikstofproblematiek van 17 oktober jl. en vragenuur van 29 oktober.

Vergunningverlening is weer mogelijk. In 10 van de 12 provincies is vergunningverlening weer mogelijk. Alleen in Friesland en Drenthe nog niet. Zo kan toestemming worden aangevraagd op basis van een ecologische beoordeling, intern salderen, extern salderen en de ADC-toets. Met betrekking tot salderen geldt er een uitzondering voor de veehouderij.

Generieke drempelwaarde
In week 45 komt het kabinet met een set aan maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de woningbouw vlot te trekken. Het kabinet werkt aan een breder pakket met bronmaatregelen om een generieke drempelwaarde mogelijk te maken. Schouten heeft bij de Raad van State voorlichting gevraagd over het invoeren van zo’n generieke drempelwaarde. Deze voorlichting komt in december. Aansluitend hierop vindt besluitvorming plaats.

Meetnet wordt uitgebreid
In 2019 is het meetnet op 20 locaties uitgebreid met stikstofdioxidenmetingen in natuurgebieden. Binnenkort wordt het meetnet voor stikstof verder uitgebreid met droge depositiemetingen van ammoniak op 2 locaties. Hiermee wordt de verspreiding en depositie van stikstof nog beter in beeld gebracht. Ook heeft Schouten een commissie ingesteld om het meetsysteem verder onder de loep te nemen. Deze commissie geeft in januari 2020 een eerste advies en een vervolgadvies medio juni 2020. Op basis van deze adviezen bekijkt het kabinet waar metingen nog meer nodig zijn.

Tussenadvies over beweiden en bemesten
Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes komt begin december met een vervroegd advies over de luchtvaartsector. En met een tussenadvies over beweiden en bemesten. Het kabinet wil snel duidelijkheid geven over beweiden en bemesten, zodat boeren tijdig kunnen anticiperen op het volgende weide- en mestseizoen.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief Stand van zaken stikstofproblematiek op de site van het ministerie van LNV.

bron: Ministerie van LNV, 01/11/19