Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

SAPPEMEER – Het ontwerp voor de zuidzijde van het zonnepark Midden-Groningen in Sappemeer is af.

Ontwerpbureau Eelerwoude heeft de afgelopen maand een ontwerp gemaakt voor een goede landschappelijke inpassing van het park. Daarbij is gebruik gemaakt van de input van aanwonenden en experts van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het uiteindelijke ontwerp speelt daarmee in op de flora en fauna die specifiek is voor de streek en de wensen van de omwonenden. Door de aanleg van bloemenrijke weides en struiken als meidoorn is de verwachting dat de biodiversiteit, en met name vlinders en vogels, toeneemt.

Van inloopavond tot beheerplan

Voor de bewoners aan de zuidzijde van het park heeft de komst van het zonnepark directe impact op het uitzicht vanuit hun woning. Wensen en ideeën van aanwonenden zijn daarom belangrijk boor het ontwerp. Tijdens een inloopavond in De Gouden Zon begin februari gingen de aanwezigen daarover in gesprek met de landschapsontwerper en deskundigen van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Betrokkenen hebben getracht aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Het ontwerp komt samen met een inrichtings- en beheerplan. In het beheerplan zijn de benodigde beheermaatregelen voor de komende dertig jaar beschreven om de kwaliteit van de inpassing te waarborgen op de langere termijn.

Het ontwerp in vogelvlucht

Aan de zuidwestkant rond de bestaande kas wordt een grasmengsel gebruikt dat beperkt zaaiend is in verband met het verminderen van het risico op uitzaaien in de kas. Dat is conform de wensen van de eigenaar van deze kas. In een deel van de zone tussen de tuinen van de woningen aan de Achterdiep Noordzijde en het zonnepark wordt een bloemenmengsel gezaaid. Voor het hek wordt een dubbele singel geplaatst. Deze singel onttrekt het zicht op het zonnepark. Daar waar woningen zicht hebben op het zonnepark is deze singel dicht en ononderbroken. Verderop naar het westen is er een bosschage ingepland. Deze bosschage krijgt een beperkte hoogte voor de dubbele singel. Hiermee ontstaat een schuilplaats voor wild, bijvoorbeeld reeën, een expliciete wens van vele bewoners.

Op de hoek Achterdiep NZ en de watergang Verlengde Winkelhoek zal door middel van bloemrijke grassoorten en aanplant van struweelachtigen een parkachtige ruigte ontstaan waarmee zowel qua zicht op het zonnepark als ecologische inpassing een mooie plek ontstaat. Ook deze inrichting is conform de input van de aanwonenden.

Vergunning

Powerfield en Astronergy willen het landschapsontwerp (inclusief inrichtings- en beheerplan)toevoegen aan de stukken die horen bij de vergunning van de gemeente Midden-Groningen. Op 6 april houdt de Raad van State zitting. Daarbij is de vergunning onderdeel van de procedure. In de loop van mei wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht. Als deze uitspraak positief is zullen de voorbereidingen voor de bouw dit najaar starten.

Zie voor het volledige ontwerp: www.powerfield.nl.

Bron: hs-krant, 22 maart 2018