Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Om wateroverlast bij Hoogeveen te voorkomen en in te spelen op ontwikkelingen in het gebied, dient Pesserma Noord te worden heringericht. Door het stroomgebied weer in te richten als een meanderend beekdal kan de capaciteit van de waterberging vergroot worden en wordt wateroverlast bij Hoogeveen voorkomen. Daarnaast kunnen meerdere doelen behaald worden op het gebied van Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn water en Ecologische Hoofdstructuur.

Projectplan

Eelerwoude heeft in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een projectplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die inspelen op ontwikkelingen en opgaven in het gebied.

Werkzaamheden Eelerwoude

Tijdens de technische voorbereiding zijn zaken uitgevoerd als het maken van een projectplan, verzorgen subsidieverantwoording, uitzetten en begeleiden onderzoeken, uitvoeren Quickscan Flora en fauna, opstellen VO en DO, verzorgen vergunningen en ontheffingen, opstellen RAW-bestek, en toezicht op de uitvoering. Na de projectvoorbereiding en het aanbestedingsgereed maken van alle documenten zoals onderzoeken, tekeningen, vergunningen en bestek is bij de aanbesteding de opdracht gegund aan de combinatie Dubbink / Bouwhuis. Zij zijn in september 2015 gestart met de werkzaamheden.

Combinatie Techniek en Ecologie

In dit project kwamen techniek en ecologie meerder malen samen. Zo zijn werkzaamheden omschreven in het bestek, op basis van de beschreven voorwaarden uit de Quickscan Flora en fauna. Daarbij is tijdens de werkzaamheden de Grote Modderkruiper aangetroffen. Deze soort is vooraf niet waargenomen en dus niet meegenomen in de verleende ontheffing. In een aanvulling aan RVO verzorgde Eelerwoude een nieuwe ontheffing, en verzorgden de ecologen de begeleiding tijdens de werkzaamheden. De aangetroffen Grote Modderkruiper is door de ecologen overgezet naar nabij gelegen geschikt habitat.

Integrale samenwerking door Eelerwoude maakt dit plan tot een succes. Wilt u dit ook ervaren?

Andre Verhoef

adviseur Cultuurtechniek