Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

“A better LIFE for Bittern” Zwarte Meer

In het Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moerasvogels. Deze gaan in Nederland achteruit door het verlies aan kwaliteit en kwantiteit van hun habitat. Voornaamste reden hiervan is het wegvallen van dynamiek en onnatuurlijke peilregimes. Het project A better LIFE for Bittern was opgezet om de kwaliteit en uitbreiding van waterrietlanden te realiseren. In dit project werken verschillende disciplines van Eelerwoude samen om tot een prachtig resultaat te komen.

Herstelmaatregelen

Om de doelen van het Natura – 2000 gebied te behalen zijn  herstelmaatregelen opgesteld en is een bestek geschreven. De maatregelen zijn onder andere:

  • het afplaggen van verruigd, vervilt en verdroogd rietland
  • Diep variabel plaggen waarbij laagtes en poelen gecreëerd worden
  • Ontgraven t.b.v. het creëren van slenken
  • Baggeren van dichtgeslibde randsloten en plaggen randzone langs de sloot
  • Verwijderen en/of ringen van bosopslag/struweel en bomen in oud rietland
  • Realiseren van vooroevers met dubbele palenrij met wiepen en daartussen her en der rietpollen b.v. het creëren van luwte voor ontwikkeling van nieuw waterriet.
  • Het aanbrengen van laagtes, duikers en vorders voor de in- en/of uitlaat van water

Om er voor te zorgen dat (tijdelijke) verstoring voor de doelsoorten en andere beschermde soorten zoveel mogelijk beperkt wordt, worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd. Eelerwoude heeft op basis van schetsen van Natuurmonumenten en de subsidiebeschikking (LIFE) een bestek gemaakt en hebben we de aanbesteding begeleid. Ook zijn de benodigde vergunning aangevraagd.

Beschermde natuur en soorten

De ecologen van Eelerwoude hebben een vooronderzoek gedaan naar beschermde habitattypen, habitatsoorten en naar beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Hieruit is naar voren gekomen wat de tijdelijke gevolgen zijn voor deze soorten en hoe hier het beste mee om gegaan kan worden. De ecologen begeleiden de ontheffingsaanvragen en stellen een ecologisch werkprotocol op om te zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen. De laatste fase directie en toezicht is in volle gang.

PAS

Nieuw in Natura 2000 wetgeving is het Progamaisch Aanpak Stikstof ook wel PAS genoemd. Eelerwoude stelde een PAS berekening op om te kijken of de hoeveelheid stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden in het Natura 2000 gebied overschreden wordt.

Wilt u ook uw doelen voor Natura 2000 behalen?