Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Aan de slag met duurzame landbouw: advies voor Geldersch Landschap en Kasteelen

De landbouw in Nederland is in transitie: meer en meer wordt het belang gezien van een zorgvuldige, gevarieerde en kleinschalige voedselproductie. Als maatschappelijke organisatie én grootgrondbezitter wil ook Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) stappen zetten richting duurzame landbouw. Na een uitgewerkte landbouwvisie uit 2016 wilde de organisatie inzichtelijk krijgen waar de kansen liggen op het gebied van duurzame landbouw. Samen met een collega-rentmeester is procesmanager Tallien Fokkema hiermee aan de slag gegaan.

Aan de hand van interviews met de medewerkers van GLK en een GIS-analyse zijn niet alleen de cijfers over de landbouwkundige situatie in beeld gebracht, maar is juist ook een advies over het beleid uitgebracht, met alle kansen op het gebied van duurzaamheid. Er is juist ook een advies over het beleid uitgebracht. “Dat was in eerste instantie niet helemaal de opdracht”, vertelt Fokkema. “Maar tijdens de gesprekken – die ingingen op zaken als grondgebruik, verdienmodellen, pachters en manier van wereken – merkten we een beleidsvraag over duurzame landbouw op. Zo is iedereen positief over dit thema, maar was nog niet scherp genoeg gedefinieerd wat duurzame landbouw voor GLK precies inhoudt, of wat eigenlijk het gewenste profiel is van iemand die pacht bij GLK.”

Kennis en expertise over duurzame landbouw
Deze bevindingen zijn uitgemond in een adviesrapport over het beleid rondom duurzame landbouw, dat GLK positief heeft ontvangen. Fokkema: “Bij Eelerwoude zijn we intrinsiek gemotiveerd om landbouw een andere richting te geven. Onze kennis en expertise op het gebied van landbouw, pacht en duurzaamheid kwamen in deze opdracht dan ook goed van pas. Daarnaast werken we graag samen met bureau Land en Co, dat veel ervaring heeft in het begeleiden van boeren naar een omschakeling van reguliere naar biologische landbouw. Simultaan aan onze opdracht liep er een pilot om boeren te motiveren om anders te gaan boeren”.

Bekend met organisatie en communicatie
Door genoemde kennis en expertise in de interviews te etaleren, kun je de medewerkers volgens Fokkema triggeren om echt met je in gesprek te gaan. Maar dan ben je er nog niet: “Het is ook belangrijk dat je snapt hoe de organisatie in elkaar zit, dat je invoelt wat wel en niet werkt en dat je weet welke toon je moet gebruiken in de communicatie. Dan willen mensen het gesprek gaan voeren en kun je zowel de kansen op papier krijgen als de knelpunten blootleggen. In dit geval een belangrijke succesfactor.”

Gesprekken van werkvloer tot management
Een ander belangrijk element dat Fokkema benoemt, is dat iedereen van GLK geïnterviewd is die met dit onderwerp te maken heeft. Zo zijn gesprekken gevoerd met de senior- en assistentbeheerders, de rentmeesters, regiomanagers en de beleidsmedewerkers ecologie, cultuurhistorie en beleid. “We hebben iedereen gehoord, vanuit zijn of haar perspectief”, vertelt Fokkema. “Dat hebben we samengevat in één richting, in één advies. Daarbij hebben we ook geadviseerd om de beheerders en beleidsmedewerkers meer structureel met elkaar over dit onderwerp in contact te brengen, zodat het gesprek over de kansen én knelpunten onderling op gang komt.”

Vervolgvraag
GLK is meteen aan de slag gegaan met de uitkomsten van het adviesrapport en de eerste vervolgbijeenkomsten zijn al geweest. Fokkema: “Inmiddels hebben we ook een vervolgvraag gekregen, die rechtstreeks voortkomt uit het rapport. De vraag gaat over de gronden die direct rondom de kastelen liggen. We gaan onder andere kijken hoe de ruimtelijke ordening rond die kastelen eruitziet, hoe de gronden beter benut worden en wat de mogelijkheden in het bestemmingsplan zijn.”

Ook aan de slag met duurzame landbouw op uw gronden?

Tallien Fokkema

Omgevingsmanager