Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Afsluiten zakelijk recht, overeenkomsten met grondeigenaren en gebruikers

TenneT is de belangrijkste transporteur van electriciteit in Nederland. Het netwerk van hoogspanningsleidingen wordt steeds verder uitgebreid en verzwaard. TenneT heeft de maatschappelijke en wettelijke plicht om een continue stroomleverantie in Nederland te waarborgen. Daarvoor moeten infrastructurele werken worden aangelegd. Er is een algemeen belang (openbaar nut). De “Belemmeringenwet Privaatrecht, geeft aan uitvoerders en beheerders van infrastructurele werken de mogelijkheid om grondeigenaren een belemmering op te leggen, namelijk de verplichting om te gedogen dat infrastructurele werken op hun grond worden gerealiseerd.

Wat doet Eelerwoude?

Om te voorkomen dat er via een formeel traject (gedoogprocedure) moet worden afgedwongen dat de leidingen kunnen worden aangelegd, gaan wij al vroeg in overleg met de grondeigenaren -en gebruikers. We geven uitleg over de werkzaamheden, de planning en de vergoedingen die mensen krijgen omdat er een leiding op of boven hun land wordt aangelegd. We proberen in goed overleg met de eigenaren overeenkomsten te sluiten. Dit is de zogenaamde Zakelijk recht overeenkomst (ZRO).

Wat is belangrijk tijdens deze werkzaamheden?

Bij het zakelijk recht vestigen gaat het in de basis om het verkrijgen van vertrouwen bij eigenaren en gebruikers. Vertrouwen winnen kost tijd. We proberen met aandacht voor de grondeigenaar- en gebruiker de overeenkomst af te sluiten en ze zoveel mogelijk informatie te geven. We willen de vragen en zorgen van boeren snel weg nemen en ook het vertrouwen uitstralen dat het project op een goede manier wordt uitgevoerd en hun belangen geborgd zijn.

Door onze kennis en affiniteit met de agrarische sector spreken we de taal van de boeren. Daarnaast is het heel belangrijk dat het dossier op een zorgvuldige manier opgebouwd wordt. Wanneer het uiteindelijk toch op een gedoogprocedure aankomt, moet je kunnen aantonen dat je in het voortraject zorgvuldig hebt gehandeld en getracht hebt in onderling overleg een afspraak te maken met de grondeigenaar en gebruiker.  Naast de rentmeesters in het veld hebben wij ook rentmeesters gedetacheerd bij TenneT.

Eelerwoude wijst u de weg bij:

Eelerwoude heeft veel ervaring met de vestiging van zakelijke rechten en schadeafhandeling ten behoeve van de aanleg van gasleidingen en hoogspanningsverbindingen. We voerden grondzaken en -beheeropdrachten uit voor netbeheerders als TenneT en Gasunie, voor diverse waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

  • Grondverwerving en medegebruik
  • Vestiging zakelijke rechten
  • Schadeafhandeling
  • Detachering

Maak gebruik van onze kennis op het gebied van zakelijk recht. Schakel onze specialisten in voor uw project.

Ben Velthuis

Rentmeester