Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Duurzaam baggeren vraagt om innovatie en samenwerking

“Bagger als bouwstof” dat is de overtuiging van baggeraar Klaar Baggertechnieken BV. Eelerwoude werkte met deze baggeraar samen in het project ‘Met de boot naar het bos’. Hierin werden de watergangen tussen Balk en het Oude Karremeer gebaggerd. Deze watergangen zijn onderdeel van de elfstedentocht route. Door het baggeren werden de watergangen doorvaarbaar. Eelerwoude en Klaar vormden een sterk team. Hierbij kwamen de nieuwste kennis van baggeren, landschap en ecologie samen. Dit leidde tot een verbluffend resultaat.

Gemeente zette UAV-GC in de markt voor duurzaam baggeren

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wenste de gemeente dat de vrijgekomen bagger niet over grote afstanden versleept zou worden. De bagger zou dus verwerkt moeten worden in de oever. Het project ‘Met de boot naar het bos’ is als UAV-GC contract door de gemeente Gaasterlân-Sleat in de markt gezet.

Baggeraar rekende en zette technische kennis in

baggerspecie-als-kantopsluiting-met-ecologische-potentie04-projecten_eelerwoudeDe ervaring in het baggeren op kwetsbare plekken, zorgde dat Klaar het beantwoorde aan de vraagspecificatie. De originele oplossing van Klaar om de bagger onderaan de oever te verwerken in geocontainers (en dus niet versleept hoefde worden), was doorslaggevend.

Landschap versterken door duurzaam werken

Daarnaast voegde de landschapsarchitect van Eelerwoude een advies toe aan de aanbesteding. In dit advies werd -vanuit het landschap- aangegeven hoe het vrijgekomen bagger een plek kon krijgen aan de oever. Een landschappelijke quick-scan werd verricht.

Ecoloog benoemt kwetsbare flora en fauna

Ook gaf de ecoloog van Eelerwoude advies over op welke manier kwetsbare flora en fauna behouden diende te worden. Door de bovenstaande bundeling van kennis en energie -in combinatie met de prijs- is het werk gegund.

Duurzaam baggeren vraagt om ervaring en innovatie

baggerspecie-als-kantopsluiting-met-ecologische-potentie03-projecten_eelerwoudeDe baggerspecie blijft in het pand waar het zich bevindt. Door deze innovatieve methode toe te passen was het niet nodig om circa 5.000 m3 baggerspecie circa 60 kilometer te vervoeren en te dumpen in een onderwater opslag. Dat scheelt het op en neer rijden van 230 zware vrachtwagens met baggerspecie door het unieke gebied.

Door deze aanpak is een zeer groot voordeel in vermindering van CO2 uitstoot van de vrachtwagens gerealiseerd. Dit komt de duurzaamheid ten goede. Daarnaast scheelt het uitblijven van zoveel vrachtverkeer geluidsoverlast voor de omwonenden en de natuur.

Ecologisch werkprotocol biedt kansen flora en fauna

De ecoloog stelde voor de uitvoerders op de kraan en in het veld een werkprotocol op. Dit werkprotocol bestond uit een rijk geïllustreerd boekje. Dit boekje lag op de kraan en gaf inzicht in de manier van werken die vereist wordt om bijzondere flora en fauna te beschermen. Het werkprotocol maakte dat de vertrapping en verstoring tot het minimaal beperkt werd. Ook zijn hierdoor de juiste voorwaarden geschept om de flora en fauna optimaal te laten herstellen.

Heeft u ook een partner nodig die u adviseert op landschappelijk of ecologisch vlak?