Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Boeren en Eelerwoude krijgen draagvlak voor nieuwe natuur en nieuw agrarisch bedrijf

De ene melkveehouder wilde afbouwen, de andere wilde groeien. Ze vonden elkaar, maar kwamen ook anderen tegen: buren, instanties, overheden. Eelerwoude werd erbij gehaald om temidden van alle wensen de toekomstkansen in beeld te brengen. Samen zetten ze een jarenlange reis in die uiteindelijk voor alle partijen winst heeft opgeleverd. Dat schept een band. ‘De kinderen vragen al wanneer Henk (Scheven, adviseur Eelerwoude) weer komt’. Een gesprek aan de keukentafel.

Eelerwoude brengt vraag tot oplossing

De twee boerenfamilies Harry en Ine Luchtenberg en Bert-Jan en Manon Kloosterman kennen elkaar van de studieclub rundveehouderij Hellendoorn/Daarle. Daar spraken ze voor het eerst over de toekomst van hun bedrijven: de familie Luchtenberg had geen opvolger en moest noodgedwongen afbouwen, de jonge familie Kloosterman wilde het aantal melkkoeien minstens verdubbelen, maar had onvoldoende melkquotum.

Bert-Jan: ‘Ik ben met lood in de schoenen naar Harry gegaan, het leek toch de één zijn dood…, maar heb het hem toch voorgesteld’. Gevolg: ze richtten samen één melkmaatschap op. Toen kondigde zich een probleem aan: de huidige bedrijf- en woonlocaties liggen in de Robuuste Verbindingszone, en gemeente, provincie en waterschap wilden ruim baan voor de natuur. Agrarische grond moest daar omgevormd worden naar vijfenzeventig hectare natuurgebied. Op dat moment besloot Bert-Jan advies in te winnen, en de families kozen voor Eelerwoude. Harry:. ‘Dan moet ik eerlijk zijn, het gaat ook om de persoon. Het klikte met Henk en dat was voor ons heel belangrijk’.

Puzzelstukjes aan elkaar leggen

Er volgden vele sessies aan de keukentafel, waarin Henk Scheven een belangrijke rol vervulde. Hij ontrafelde alle wensen en heeft, samen met de families, de puzzelstukjes aan elkaar gelegd. ‘Het was een traject waarin we te maken hadden met twee vragen: de vraag van de boeren naar mogelijkheden om te kunnen blijven boeren en wonen, en die van de overheid naar mogelijkheden voor waterretentie, natuurontwikkeling en recreatie. Eelerwoude heeft die samen gebracht in een zinnige oplossing’.

Eelerwoude coördineerde het hele proces

Eelerwoude coördineerde het hele proces van planontwikkeling, verkaveling, verkoop, communicatie en de financiële/juridische afhandeling ervan. Volgens Henk Scheven een creatieve tour de force, die al vijf jaar duurt: ‘Soms riep ik: we moeten dat zo en zo doen, en dan wist ik zelf ook nog niet goed hoe dat zou lopen…’. Wat was de puzzel? De boeren wilden boeren, en de gemeente wilde grond hebben voor een uitbreiding van wandel- en fietspaden langs de Regge.

Het waterschap wilde in het gebied Regge- herstelprojecten realiseren en Landschap Overijssel meer natuur om de bestaande natuurgebieden aan elkaar te verbinden. Eelerwoude stelde voor om – met gebruikmaking van subsidies en regelingen (o.a de Rood voor rood-regeling en de Regeling Nieuwe Landgoederen) – de verhuizing van de boerenbedrijven naar een locatie buiten het beoogde natuurgebied te realiseren, en op de bestaande locaties nieuwe huizen of landgoederen te realiseren. En om de woningen en landhuizen dan in eigen beheer te verkopen.

Daarmee is de verplaatsing en bouw van het nieuwe bedrijf mogelijk geworden, maar ook de ‘pensionering’ en het wonen van de familie Luchtenberg veilig gesteld. Het maakte de weg vrij voor de andere partijen om de natuur en de recreant de ruimte te geven. De boeren blijven het gebied deels beheren, maar op een natuurvriendelijke manier. Bert-Jan: ‘Dat is ook mooi, dat willen we graag. Dat snapt niet iedereen, maar je moet ook iets terugdoen voor die natuur waar we zo graag wonen en werken’.

 

Een bijzonder resultaat

De families zijn bijzonder blij met het resultaat, maar geven toe dat het een zware tijd is geweest. Zij zijn niet gewend om met instanties en overheden te onderhandelen en vinden het vaak te lang duren voordat iets beslist wordt. Harry::‘Iedereen praat mee over wat jij wilt en ziet ondertussen niet hoe het jou bezig houdt. Bert-Jan: Ze zien niet hoeveel tijd het je kost, er is nog niets tastbaar’. Toch werd er bewust voor gekozen om de initiatiefnemers zoveel mogelijk zelf het woord te laten doen.

Manon: ‘Dat was wel moeilijk, dat zijn wij niet gewend, maar het werkte wel en we hebben veel geleerd’. De emoties liepen soms hoog op, en Henk Scheven heeft dan moeten bemiddelen. Manon: ‘Wat echt frustreerde was het feit dat op een gegeven moment ambtenaren wisselden en we in het traject weer stappen terug moesten doen. Eerst was er een ambtenaar met een goede intentie en vervolgens kwam er een andere die er weer zo zijn eigen mening over had’. Er werd een communicatieadviseur ingeschakeld om via bijeenkomsten en de pers de omgeving te informeren over de plannen. Bezwaren kwamen er weinig. Op dit moment wordt de verkoop van de huizen voorbereid, en ook dat vraagt veel denkwerk en overleg. Ondertussen gaat het werk op de boerderij voor beide families gewoon door. In de zomer hoopt de familie Kloosterman alvast te verhuizen naar het nieuwe huis bij het bedrijf op de nieuwe locatie.

Rood voor Rood regeling

Gevraagd naar de kracht van dit project zeggen zowel de boeren als hun adviseur van Eelerwoude: ‘Niet afwachten, maar er zelf op af en de lijntjes in handen houden, de regie houden.’ En daarnaast: ‘Maatwerk leveren, je doel helder houden en zorgen dat het plan breed gedragen wordt. En het vooral sámen doen. Samen ben je sterker, en daarom hou je het samen ook zo lang vol’.

Met een resultaat dat telt: vijfenzeventig hectare natuur met gedeeltelijk waterretentie, een nieuw en groot melkveebedrijf (vierhonderd zeventig koeien) in het Landbouw Ontwikkeling Gebied (LOG) in Hellendoorn, drie landgoederen en toepassing van de Rood voor Rood regeling.

Eelerwoude bemiddelt bij:

 

  • Goede communicatie voor betere slaagkans van uw plannen
  • Huis in ruil voor natuur: Rood voor Groen regeling
  • Inrichtingsplan voor uw omgeving

Wilt u meer weten over bedrijfsverplaatsing of heeft u een andere vraag?

Henk Scheven

Directeur