Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Beheer en ontwikkeling van het Kampereiland: een mooie taak voor Eelerwoude

Sinds 1 november 2020 voert Eelerwoude de directie en het beheer over het Kampereiland. Onder de handelsnaam ‘de Stadserven-Kampereiland e.o. voert Eelerwoude het dagelijkse beheer met een deskundig medewerkersteam. Wij mogen het dagelijks rentmeesterschap op het Kampereiland op ons nemen en daarnaast handen en voeten geven aan de nieuwe beleidsvisie. Een taak die ons op lijf geschreven is: een gebied duurzaam ontwikkelen, waarbij het economisch én ecologisch gezond is en gebouwd wordt aan een kwalitatief aantrekkelijke omgeving waar mens en dier zich thuis voelt. 

Het Kampereiland
In de monding van de IJssel bij Kampen ligt het Kampereiland, een stelsel van inmiddels aaneengesloten eilanden. Dit mooi stukje IJsseldelta is uniek en waardevol. Het heeft een rijke culturele en geologische geschiedenis en je vindt er traditionele boerenerven. Aan de waterrijke randen vind je unieke natuurgebieden die onderdak bieden aan bijzondere flora en fauna.  

Een waardevol open landschap
Het Kampereiland is overwegend agrarisch in gebruik, je vindt er voornamelijk melkveehouderijen. Een groot deel is op terpen gebouwd omdat het Kampereiland vroeger bij hoog water kon overstromen. Deze terpboerderijen met hun karakteristieke erfbeplanting, bestaande uit hoog opgaande bomen, vormen een waardevol en aantrekkelijk open landschap. Steeds meer waterliefhebbers, fietsers en dagtoeristen ontdekken dit stuk IJsseldelta. 

Een optimale bedrijfsstructuur voor de pachtbedrijven is belangrijk omdat de landbouw de economische drager is van dit gebied. Daarnaast is er aandacht voor het behouden en versterken van landschappelijke waarden, duurzaamheid, kringlooplandbouw en biodiversiteit. 

Beleidskaders
De statuten en de beleidsvisie vormen de kaders voor het beheer die door de gemeente Kampen zijn vastgesteld. Ze zijn voor ons als directie de leidraad voor het beheer. Een belangrijk doel is het behoud en de ontwikkeling van de landbouwstructuur, natuur en het landschap.  Samen met verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur moet dit een toekomstbestendig en duurzame gebiedsontwikkeling opleveren.

Verbetering van de agrarische structuur
De eerste stappen richting een nieuw pachtbeleid worden gemaakt. Denk daarbij aan de introductie van een voor het Kampereiland nieuwe gebruiksvorm: ‘erfpacht’.  Ook zetten we in op een optimale economische structuur voor kringlooplandbouw. Daarbij zijn de financiering vanuit overheidsprogramma’s en de specifieke kenmerken van het gebied mooie uitdagingen. Agrariërs die hiermee aan de slag willen worden begeleid en de Stadserven faciliteert hierin. De pachters van het Kampereiland willen hier graag mee aan de slag. Dit geeft een extra impuls aan de ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid. 

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?