Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De grens van de 7:395 pacht (geringe oppervlakten) behoeft aanpassing vanwege de sinds 1995 opgetreden schaalvergroting

In 1995 is de oppervlaktegrens van de pacht van geringe oppervlakten gecorrigeerd voor de sinds 1958 opgetreden schaalvergroting. Sinds 1995 heeft de schaalvergroting niet stilgestaan. Als de oppervlaktegrens van de pacht van geringe oppervlakten (1 hectare) nu zou worden gecorrigeerd voor de sinds 1995 opgetreden schaalvergroting zou deze grens op circa 2 hectare uitkomen.

In 1995 is onder de pachtwet de oppervlakte van het toenmalige ‘artikel 58 Pw geringe oppervlakten’ verhoogd van 25 are naar 1 hectare. In het oorspronkelijke voorontwerp wetsvoorstel was sprake van een correctie van 25 are naar 3 hectare. Deze oppervlakte is, onder andere op aandringen van de toenmalige ‘commissie van advies voor het grond- en pachtprijspeil’, in het uiteindelijke wetsvoorstel, verlaagd van 3 naar 1 hectare. De raad van State gaf het advies om deze beslissing te motiveren. De regering gaf aan dat de reden voor overname van het advies tot verlaging naar 1 hectare was dat dit zou leiden tot meer draagvlak voor de wijziging. De grondslag voor artikel 7:395 BW is dat pachters van geringe oppervlakten los land, niet in dezelfde mate beschermd hoeven te worden als pachters met een grotere oppervlakte en blijkens de toelichting op de wet ‘omdat deze kleine oppervlakten doorgaans voor de pachter niet als middel van bestaan van belang zijn’. Voor de pacht van geringe oppervlakten zijn de regels van dwingend recht grotendeels buiten toepassing verklaard. Er is geen verplichting tot inzending naar de grondkamer, geen prijsbeheersing door de Staat, geen recht op continuatie, geen voorkeursrecht. De pacht van geringe oppervlakten kent dus een lager beschermingsniveau dan de in 1995 geïntroduceerde pachtvormen geliberaliseerde pacht en teeltpacht.

De ontwikkeling van de schaalvergroting over de periode 1995-2017:

Jaar                gemiddelde bedrijfsomvang landbouwbedrijven (alle sectoren)

1995                18 hectare

2017                32,6 hectare

bronnen: CBS persbericht PB01-242 (jaar 1995) en CBS-statline (jaar 2017)

De gemiddelde bedrijfsomvang is in de periode 1995-2017 met circa 80% gestegen. Als de 1 hectare grens uit 1995 wordt gecorrigeerd naar rato van de bedrijfsomvang zou de oppervlaktegrens van de pacht van geringe oppervlakten nu uitkomen op 1,8 hectare.

Wilt u meer weten over pachtzaken?