Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ecohydrologische begeleiding tijdens uitvoering

Maatregelen voor natuurherstel luisteren vaak erg nauw. Om er zeker van te zijn dat de voorgestelde maatregelen op de juiste manier worden uitgevoerd, zijn onze ecohydrologen beschikbaar om de werkzaamheden te begeleiden. Zij leveren maatwerk en kunnen eventuele fouten in de uitvoeringsfase voorkomen.

Andere aanpak per gebied
Elk gebied heeft zijn eigen bodemsoorten, grondwaterstanden en microtopografie. Hierdoor heeft elk gebied andere kenmerken voor wat betreft afwatering, de aanwezigheid van kwelwater en (grond)waterkwaliteit. Ook zijn er vaak klei- of veenlagen in de bodem, waarop infiltrerend regenwater kan stagneren. Zodoende heeft ieder gebied specifieke hydrologische eigenschappen. Om te bepalen welke natuurpotenties het betreffende gebied heeft, is maatwerk een vereiste.


Voorbeeldproject: Onderzoek en begeleiding uitvoering herstel hellingveen Wisselse veen
Op landgoed Tongeren bij Epe is een groot stuk landbouwgrond aangewezen om te worden omgevormd tot natuur. Het natuurlijk reliëf moest er worden hersteld, zodat zich in de laagtes veen kon ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen moest de opgebrachte bovengrond worden afgegraven. Een lastig vraagstuk, want bij te weinig afgraven blijft het gebied te droog en kan er geen veenvorming plaatsvinden. Terwijl bij te veel afgraven al het waardevolle kwelwater te snel wordt afgevoerd. Daarom werd Eelerwoude ingeschakeld.

Eerst is er bodemonderzoek gedaan om het oorspronkelijke maaiveld te bepalen en natuurlijke laagtes in het terrein op te sporen. Daarna zijn de werkzaamheden begeleid om tot een goede realisatie te komen. Zo is aangegeven welke delen moesten worden afgegraven en welke sloten moesten worden gedempt. Tijdens werkoverleggen en bouwvergaderingen werd de voortgang besproken en werd toegezien op de realisatie van het project. Ook zijn kraanmachinisten geïnstrueerd om de gewenste natuurlijke slenken vorm te geven en is gecontroleerd of de bemeste bouwvoor voldoende was afgegraven.

Aan het eind van de werkzaamheden waren de betrokkenen erg te spreken over het resultaat. Zoals de opdrachtgever aangaf: “Het is zo leuk om te zien hoe enthousiast we allemaal zijn als we het water langzaam kabbelend zien stromen!”

Benieuwd naar de mogelijkheden voor maatwerk bij uw project?

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters.