Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Erfgoedvisie en erfgoedbeleid

Wat is van cultuurhistorische waarde? Moeten we alles wat oud is behouden? Wat is wettelijk beschermd en wat niet? Hoe kan cultureel erfgoed ingezet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen? Eelerwoude helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen, het opstellen van een visie of handreiking voor omgang met uw erfgoed.

Nut en noodzaak

Vanaf 1 januari 2012 zijn gemeenten verplicht bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen ook rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Die wettelijke verplichting is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de verplichting is om aandacht voor cultuurhistorische waarden eerder in het planproces op te nemen.
Cultuurhistorische waarden bepalen immers voor een groot deel de identiteit van een gebied. Kansen die cultuurhistorie biedt, worden eerder gesignaleerd en dienen ter inspiratie of als randvoorwaarde binnen de ruimtelijk opgave.

Planologische borging cultuurhistorische waarden

In het Bro zijn geen eisen omschreven over de wijze waarop cultuurhistorisch onderzoek moet worden uitgevoerd of hoe waarden moeten worden beschermd. Wel is gebleken dat de cultuurhistorische waardenkaart de laatste jaren als instrument door gemeentelijke overheden hiervoor wordt gebruikt. Aanwezige kennis over het erfgoed wordt vastgelegd en van daaruit kan een selectie planologisch worden beschermd.

Eerst visie, daarna beleid

Wat wil uw organisatie uitdragen? Hoe wil uw organisatie omgaan met erfgoed? Dit kunt u formuleren in een visie. Op hoog schaal niveau wordt het wensbeeld voor uw organisatie beschreven en een prioritering aangegeven. Wat staat voor uw organisatie bovenaan? Draagvlak of educatie bijvoorbeeld? Een visie geeft houvast. En een visie geeft de contouren aan voor beleid.

Erfgoedbeleid

Door beleid op te stellen wordt de cultuurhistorische kwaliteit benut. Erfgoed heeft veel te bieden in ruimtelijke ontwikkelingen. Bovendien draagt het bij aan de leefbaarheid van een gebied of stad.

Eelerwoude heeft ruim 20 jaar ervaring op het beleidsterrein van ruimtelijke ordening en veel gemeenten en provincies geholpen beleid op te stellen

Heeft u ook vragen over uw erfgoed?