Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Gebiedsontwikkeling Twekkelo West

Eelerwoude is in september 2010 begonnen met een landschappelijk onderzoek naar de bedrijfslocatie Twence in relatie met het gebied Twekkelo (west). Met als doel te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om het gebied van Twence aangrenzend aan het gebied van Twekkelo landschappelijk te verbeteren. Het initiatief is afkomstig van de direct omwonenden van het bedrijf Twence en het bedrijf Twence zelf.

Eerste ondervindingen, een intergraal plan

Op 22 september 2010 heeft Eelerwoude de eerste ondervindingen gepresenteerd. In het kort kwam hier naar voren dat er allerlei overheidsopgaven in het gebied liggen. Het is dan ook een gebied waar vele partijen bij betrokken zijn: Deels gemeente Hengelo, en deels gemeente Enschede. gronden van Akzo, gronden van Twence en gronden van particulieren. Deel valt het in de landinrichting Enschede Zuid en deels is het onderdeel van de EHS, etc.).

Ruimtelijke kwaliteit winnen

Eén van de adviezen van Eelerwoude was dat door middel van het gezamenlijk omarmen en ondersteunen van de overheidsopgaven er een kwalitatieve zone rondom Twence kan ontstaan. Deze zone is dusdanig van schaal dat dit weer passend is bij de schaal van het bedrijf Twence, dan wel dat het gebied in elkaar overloopt en er veel aan ruimtelijke kwaliteit wordt gewonnen. Een zone waar nieuwe natuur, waterberging, herstel beeksysteem, recreatief medegebruik, etc. een plek kan krijgen.

Kwaliteit leefomgeving verbeteren

Het levensgrote gevaar dat een dergelijke kans niet wordt verzilverd is het gegeven, dat niemand zich verantwoordelijk voelt om kartrekker te zijn. Particulier initiatief is mooi, en het is prachtig dat bewoners zelf de handschoen oppakken (in dit geval in samenwerking met een ondernemer) om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Daarmee dienen ze niet alleen hun particuliere doelen, maar ook overheidsdoelen zoals wateropgaven, recreatiedoelen, versterken landschappelijke kwaliteit en opwaarderen van de natuurwaarden.

Integraal plan, maar ook onderdelen op korte termijn uitvoeren

Vanuit de eerste ondervindingen kwam naar voren dat o.a. waterschap Regge en Dinkel een overheidspartij is met vele toekomst opgaven (o.a. waterberging en beekherstel) in het gebied. Eelerwoude heeft schetsmatig in beeld gebracht hoe te komen tot een integraal plan, waarin verschillende onderdelen door de tijd worden uitgevoerd (zie Praatstuk Twekkelo-West).

Onnodige angst voor meerjarenplan

Vanuit de projectgroep kwam de angst naar voren dat het een meerjaren plan zou worden en er in tussentijd niks veranderd (te ingewikkeld en te veel partijen betrokken). De intentie is uitgesproken om zaken parallel aan elkaar te laten verlopen. Werken aan een integraal plan en in tussentijd onderdelen oppakken en daadwerkelijk uitvoeren! Gelden gaan reserveren/regelen om ook in de toekomst onderdelen te kunnen inrichten, dan wel gezamenlijke beheersafspraken maken.

Waar te beginnen?

Eén van de mogelijkheden is de wateropgave van het waterschap op het terrein van Twence. Hiervan heeft het waterschap in eerste instantie aangegeven dat dit pas na 2015 gaat spelen, dus lange termijn. Maar enige tijd geleden heeft zij haar mening bijgesteld en ziet zij toch kansen om haar wateropgave in combinatie met andere opgaven vervroegd op te pakken. De eerste fase “beken Boldershoek” is al een feit. Eelerwoude is betrokken geweest bij het uitwerken van het plan, dan wel zaken als het uitvoeren van de flora en fauna onderzoeken.

Aspecten voor 2013

De tweede fase van de waterberging en beekherstel is volop in de voorbereiding en komt in 2013 tot uitvoering. Daarnaast is er voor 2013 ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van inrichtingsgelden voor landschapselementen als een poel, houtwal, solitaire bomen en dergelijk. Eelerwoude blijft nauw betrokken bij het gebied om het proces in gang te houden, dan wel begeleiding van de inrichting en de uitvoering en het onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor gezamenlijk beheer.

Samen kijken naar de mogelijkheden in uw gebied?