Eelerwoude helpt agrarische natuurverenigingen bij hun visie op het gemeenschappelijke landbouwbeleid

Samen zorgen voor een mooi landschap in Zuidoost Fryslân met daarin gezonde agrarische bedrijven. Dat is het doel van ELAN, het samenwerkingsverband van alle agrarische natuurverenigingen in zuidoost Fryslân, opgericht in juni 2010. Het eerste grote project dat ze zijn gestart is het ontwikkelen van een gebiedsvisie. De agrariërs uit zuidoost Friesland, die zich hebben aangesloten bij ELAN, willen niet achterover zitten en wachten wat er op hen afkomt na 2013. Zij willen zelf actief op zoek naar een invulling voor het wijzigende landbouwbeleid. Hierbij hebben ze zich gericht op de maatschappelijke dienstverlening en duurzaamheid op en rond het agrarische bedrijf.

Eelerwoude hielp ELAN bij het helder krijgen van hun visie

Eelerwoude onderzocht hoe van onder af, dus door de boeren zelf, wordt gedacht over de veranderingen in het GLB. Welke activiteiten agrariërs op willen pakken op en rondom hun agrarische bedrijf, welke vergoeding daar tegenover moet staan en onder welke randvoorwaarden zij dit willen doen.

Eelerwoude heeft eerst samen met de stuurgroep een globale visie geschreven. Vervolgens heeft Eelerwoude een enquête opgesteld welke is verspreid onder alle agrarische bedrijven binnen de gemeenten in Zuidoost Fryslân. Aan de hand van de enquête op basis van de visie, is de mening van de agrariërs getoetst. De respons op de enquête was maar liefst 60%.

De invulling van diensten en voorwaarden

Na de enquête heeft Eelerwoude een vijftal workshops georganiseerd, voor de leden van de agrarische natuurverenigingen. Daar hebben we met de agrariërs nagedacht over de invulling van de diensten en de voorwaarden. De diensten en projecten die op korte termijn te realiseren zijn, zijn in het gebiedsplan opgenomen. Met het gebiedsplan is de visie van de boeren vastgelegd. De agrariërs zijn bereid maatschappelijke diensten op te pakken. Nu zijn de overheden aan zet, zodat in overleg duidelijk wordt waar agrariërs en overheden wat voor elkaar kunnen betekenen.

Procesmatige aanpak Eelerwoude

Eelerwoude heeft deze ontwikkeling procesmatig opgepakt en de focus gelegd op communicatie en onderlinge afstemming. Deze focus is gelegd omdat er een visie moest ontstaan die gedragen wordt door alle agrariërs in het gebied.

Wilt u ook ondersteuning bij het helder krijgen van uw visie op het gemeenschappelijke landbouwbeleid?