Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Heide vervangt bos in Hatertse en Overasseltse vennengebied

Het Hatertse en Overasseltse vennengebied is een belangrijk natuurgebied in eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat uit een complex van vennen, heide en bossen omringt door landbouwgronden. Het natuurgebied maakt deel uit van de Ecologische hoofdstructuur en is tevens opgenomen op de “Toplijst antiverdroging”. Om de natuurwaarde te behouden en te vergroten worden maatregelen uitgevoerd om de verdroging, verzuring en vermesting tegen te gaan. Tevens wordt de isolatie van dierpopulaties opgeheven door het creëren van corridors en wordt de uitgangspositie van natuurherstel bevorderd door het uitstrooien van heideplagsel en het schonen van vennen. Eelerwoude doet in opdracht van Dienst Landelijk Gebied en in nauw overleg met Staatsbosbeheer de directievoering en toezicht in dit project.

Een uniek project

Nadat het maatregelenplan klaar was, heeft de provincie Gelderland het regiestokje van het waterschap overgenomen. Bewoners en betrokkenen worden via de website van de provincie Gelderland geïnformeerd over de voortgang van het antiverdrogingsproject. Eelerwoude is gevraagd gesprekken te voeren voor compensatie van gedupeerden. Hiermee bouwt zij bruggen en kan een uniek project gerealiseerd worden.

Ophogen van vennengebied

Van juni tot september 2013 heeft het waterschap bepaalde percelen in het vennengebied opgehoogd. Dit gebeurt om wateroverlast te voorkomen. In september en oktober 2013 kapte Staatsbosbeheer een gedeelte van de bomen om bos om te vormen naar heide. Eind 2013 is het werk afgerond. Door deze ingrepen kan het vennengebied behouden blijven als uniek natuurgebied. Eelerwoude heeft over de boskap toezicht en directie gevoerd.

In het natuurgebied is het volgende gerealiseerd:

  • 36,1 hectare heide-ontwikkeling;
  • meerdere herstelde en vergrote vennen (met name Gagelven, Rakenven, Rietven en Vozeven);
  • 10,3 hectare toekomstige vochtige hooilanden op oude maasklei;
  • beplanting van circa 2000 stuks vuilboom, lijsterbes en zomereik aan de oostkant van de St. Walrickweg. Deze strook zal vanaf 2017 het verkeer onzichtbaar maken voor recreanten;
  • 2 nieuwe stuwen nabij Botersnijdersven en het Langeven.

Met deze voorzieningen kan Staatsbosbeheer ingrijpen bij extreem hoge peilen, zodat de weg droog blijft. Nu het project klaar is, concentreert Staatsbosbeheer zich op het beheer. De jonge terreinen ontwikkelen aanstonds een nieuwe begroeiing. Dit proces wordt intensief begeleid. Hierbij zijn schapenbegrazing, maaien en boom-zaailingen uittrekken belangrijke maatregelen.

Samen met Eelerwoude kijken naar de mogelijkheden voor uw natuurgebied?

Neem contact met ons op