Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Het Buijtenland van Rhoon: nieuwe kansen in eeuwenoud polderlandschap

Ten zuiden van Rotterdam ligt het Buijtenland van Rhoon: een uniek gebied dat vanaf 1500 ingepolderd is. Sinds eind 2018 is Ewoud Dahmen namens Eelerwoude rentmeester van de recent opgerichte Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A.. Een interessant project in een gebied waar natuur, recreatie en (kringloop)landbouw samen moeten gaan komen.

Het gaat goed in het Buijtenland van Rhoon. Uit inventarisaties uitgevoerd in 2018 blijkt dat insecten, planten en vogels al in het eerste jaar van de samenwerking in aantal zijn toegenomen. De inventarisaties laten een toename zien bij vrijwel alle onderzochte soortgroepen, zowel in aantallen als in diversiteit. Voor een deel gaat het om generalisten en migranten zoals zweefvliegen en trekvlinders; soortgroepen die weinig zeggen over de kwaliteit van het gebied.
Bron: NatureToday, 8 april 2020

In 2006 heeft het Rijk de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam vastgesteld, waarin staat dat in het Buijtenland van Rhoon hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch medegebruik ontwikkeld moet worden. Eerder dit jaar is na een intensief overleg tussen een groot aantal lokaal en regionaal betrokken partijen het zogenaamde Streefbeeld vastgesteld. De in het Streefbeeld opgenomen doelen zullen gerealiseerd gaan worden door de Gebiedscoöperatie, waarin (lokale) natuurpartijen, boeren en recreatieondernemers op een gelijkwaardige manier samenwerken.

Ewoud Dahmen: “De komende tien jaar gaan we met zijn allen aan de slag om de gestelde doelen te realiseren. Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit.“

“Eelerwoude is gevraagd om het rentmeesterwerk voor dit project op te pakken,” vertelt Dahmen. Hij vervolgt:“Een aanzienlijk deel van de gronden in het gebied is in eigendom van de Provincie Zuid-Holland en deze worden in pacht gegeven aan de coöperatie. De coöperatie geeft de gronden vervolgens in pacht aan de agrariërs in het gebied.” In het Buijtenland van Rhoon ligt de nadruk op hoogwaardige akkernatuur (akkerflora en akkervogels). Bij de uitgifte van de gronden zullen dan ook voorwaarden worden opgenomen die zullen bijdragen aan de realisatie van dit belangrijke doel. Dahmen:“Dat heeft uiteraard invloed op de werkwijze van de agrariërs, die veelal decennialang in dit gebied werken en wonen. Gezamenlijk streven wij naar natuurlijk evenwicht, waarbij het heel belangrijk is dat de bedrijfsvoering van deze agrariërs rendabel moet blijven. Door intensief overleg binnen de coöperatie willen we dat samen realiseren. Het vergt onder andere creatief denken, ondernemerschap en vertrouwen in elkaar.“

Kringlooplandbouw
Het Buijtenland van Rhoon is een van de eerste grootschalige projecten op het gebied van kringlooplandbouw in Nederland. Dahmen:“Om dit project tot een succes te maken werken we samen met de lokale boeren en het reeds langer betrokken Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Het is een enorm vernieuwend project.” Bezoekers worden straks met open armen ontvangen om het gebied te bewonderen en er te genieten. Het wordt een open, door akkerbouwgewassen gedomineerd gebied waar een veelheid aan gewassen wordt verbouwd. Daarnaast zijn overal in de polder, aan de randen van de graanpercelen, de bekende en kleurrijke akkerbloemen te zien. De producten zijn nu al in het gebied te verkrijgen.

Het uiteindelijke doel is dat landbouw, natuur en recreatie elkaar gaan versterken. Er bestaat echter wel een zekere spanning tussen de verschillende doelen, waardoor een goede balans gevonden zal moeten worden.

Enthousiasme
De samenwerking tussen Eelerwoude en de gebiedscoöperatie is nog vers, maar Dahmen is erg enthousiast over het project Buijtenland van Rhoon. Dahmen:“Ik heb al kennis gemaakt met de boeren en het gebied bezocht. Mijn eerste indruk is dat betrokkenen blij zijn dat nu echt gestart kan worden na een lange aanloopperiode.”

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw gronden?