Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Wat betekent Eelerwoude voor u bij de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?

Onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het agrarisch natuurbeheer (pijler 2). Van grondeigenaren wordt verwacht dat zij na 2016 de subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer niet meer individueel indienen maar door een collectief, meestal verenigd in een agrarische natuurvereniging (ANV). De samenwerking moet leiden tot een plan waarin de aanvraag voor een groter gebied wordt geregeld, de zogenaamde gebiedsofferte. De ANV wordt de aanvrager en krijgt de beschikking over de subsidiegelden. Ook legt de agrarische natuurvereniging namens de grondeigenaren verantwoording af aan Dienst Regelingen over de inspanningen die zijn gedaan.

Een andere maatregel in het vernieuwde GLB is de 5% vergroeningseis

Naast de eisen ten aanzien van de gewasdiversificatie en het behoud van permanent grasland moet in het kader van het gewijzigde GLB voldaan worden aan de 5% vergroeningseis (pijler 1). Agrariërs mogen geheel individueel aan deze voorwaarde voldoen, maar voor 50% van de opgave is het mogelijk gebiedscollectieven te vormen en tot een gezamenlijke invulling van deze nieuwe regel te komen. Het agrarisch natuurbeheer mag daarbij worden ingezet om te voldoen aan de vergroening, mits het resultaat minstens gelijk is aan de vergroeningseisen.

Wat betekent dit voor u?

Bovenstaande ontwikkelingen vragen nogal wat van u als ANV. Niet alleen agrariërs, maar ook landgoedeigenaren, terreinbeherende organisaties, particulieren met grond of bijvoorbeeld de waterschappen kunnen worden meegenomen in het proces.

Wat doen wij voor u?

Vanuit diverse vakgebieden helpen wij u:

  • Onze rentmeesters hebben verstand van (pacht)contracten en weten hoe afspraken tussen grondeigenaren en in een collectief juridisch moeten worden vastgelegd. Ook hebben zij veel ervaring met SKNL, SNL en overige subsidie-aanvragen. Ze kennen de ins en outs van het huidige systeem en denken mee over een efficiënte invulling van het nieuwe systeem;
  • Onze ecologen hebben naast ecologische kennis ook de kennis die van belang is voor het opstellen van gebiedsoffertes. Zij weten hoe je op de meest efficiënte manier tot een invulling van de beheeropgave van natuur komt;
  • Onze medewerkers ruimtelijke ordening hebben ruime ervaring met gebiedsprocessen. Zij zijn gewend met allerlei verschillende partijen te communiceren en weten partijen met elkaar te verbinden.

Eelerwoude helpt u met de volgende vragen

  • hoe moet een gebiedsofferte eruit zien?
  • hoe kan een collectief het best worden vormgegeven?
  • hoe zorgen we er voor dat de juiste partijen bij elkaar om tafel komen?
  • hoe beperken we de overheadkosten tot een minimum?
  • welk communicatieproces leidt tot het gewenste resultaat?
  • hoe moeten afspraken tussen de verschillende grondeigenaren juridisch worden vastgelegd?
  • hoe zorgen we ervoor dat het verantwoordingssysteem voor het agrarisch natuurbeheer zo eenvoudig mogelijk wordt?

Maak gebruik van onze diversiteit

Eelerwoude werkt voor zowel overheden als particulieren. Dit maakt dat we makkelijk tussen de verschillende schaalniveaus kunnen schakelen. Met onze juridische, ecologische en proceskennis in het achterhoofd, kunnen wij op een praktische manier met de agrariërs meedenken over de invulling van het GLB beleid.

Zit u nog met vragen over het GLB? Laat onze adviseurs u helpen.

Wilt u meer weten over het GLB?