Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Inrichting Kristalbad

Kristalbad, een planologisch complex gebied van 40 hectare tussen Enschede en Hengelo. Eelerwoude heeft alle ontwerpfasen doorlopen voor de inrichting van dit gebied. Eerst het Voorlopig ontwerp. Vervolgens is in twee fases, een noordelijk en zuidelijk deel, het definitief ontwerp gemaakt. Momenteel is men bezig met de aanleg van het laatste deel, ten noorden van de spoorlijn die het gebied doorkruist. Hiermee komt een einde is een einde aan een jarenlange ‘functiestrijd’.

Een multifunctionele opgave

Op het gebied is een veelheid aan beleidskaders van toepassing waarbij het een multifunctioneel karakter heeft. Daarnaast zijn er veel partijen bij het proces betrokken geweest. Naast waterschap Regge en Dinkel ligt het gebied in twee gemeentes: Hengelo en Enschede. Dienst landelijk gebied en de beheerder van het toekomstige terrein Landschap Overijssel en de omwonenden. De opgaven die uit de beleidskaders voortvloeien zijn bovendien ambitieus.

 

Het project bestaat uit diverse fasen, t.w.:

  • De uitdaging
  • Van uitgangspuntendocument tot Voorlopig Ontwerp en bestemmingsplanwijziging
  • Van voorlopig naar definitief ontwerp
  • Ecologisch onderzoek als input voor het ontwerp
  • Recreatieplan

Waterberging en zuivering

Bij het ontwerpen moesten wij rekening houden met functies als waterberging (187.000m3), ecologische verbindingszone inrichten en versterken, landschappelijke kwaliteit, verbeteren, recreatief gebruik en bijzondere aspecten, zoals het plan om effluentwater van de rwzi van Enschede na te zuiveren en biologisch actief te maken. Van zuurstofarm met een naar geurtje, naar geurloos, zuurstofrijk en vol leven. Het gebied moet in de toekomst de waterproblemen in en rond Enschede op ‘natuurlijke’ wijze kunnen opvangen.

Ecozuivering, uniek in Nederland

Om het water biologisch actief te maken en na te zuiveren is door Waterschap Regge en Dinkel in samenwerking met het Wetland Research Centre (Zweden) en de Universiteit van Halmstad (Zweden) een speciaal type ecozuivering geïntroduceerd. Om er voor te zorgen dat de ecozuivering straks optimaal werkt is regelmatig overleg geweest tussen de specialisten van Waterschap Regge en Dinkel en de ontwerpers en cultuurtechnici van Eelerwoude.

Optimalisatie ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszone bestaat uit zowel natte als droge delen, om leefgebied te creëren voor alle doelsoorten. Voor het inzichtelijk maken van de potenties en het vertalen van de eisen voor de verschillende doelsoorten is intensief samengewerkt met de ecologen van Eelerwoude. Door samen op veldbezoek te gaan en tijdens het ontwerpproces regelmatig te overleggen is optimaal invulling gegeven aan de ecologische verbindingszone.

Recreatieve bufferzone

Tenslotte fungeert Kristalbad als een natuurlijke groene buffer tussen de twee sterk groeiende steden Hengelo en Enschede. In deze zone zijn mogelijkheden gecreëerd voor recreatie, zoals wandelen, natuurbeleving, een natuurspeelplaats, uitkijktorens en fietsen.

Interdisciplinaire samenwerking voor snelheid en kwaliteit

Met landschapsontwerpers, adviseurs ecologie en natuurtechniek heeft Eelerwoude de kennis en expertise in huis die nodig is om een complexe opgave als Kristalbad aan te pakken. Voordeel daarvan is dat die kennis snel onderling uitgewisseld wordt, waarbij in een prettige samenwerking de waardevolle inbreng van de adviseurs van Waterschap Regge en Dinkel is betrokken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een geslaagd ontwerp voor het gebied.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring voor uw project.