Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nationaal Park De Alde Feanen is een afwisselend natuurgebied met veel water en rietlanden. Ook is het één van de grootste moerasgebieden van West-Europa. De biodiversiteit in het Nationaal Park wordt echter bedreigd. Provincie Fryslân zet met het LIFE+ project in op behoud en herstel van de natuurwaarden in het Nationaal Park.

Opgaven
Uit de Kaderrichtlijn water komt de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren. Het Natura2000 beheerplan wijst op het herstellen van natuur. En het vergroten van de bevaarbaarheid komt voort uit het baggerprogramma Boarnsterhim. Deze opgaven zijn verdeeld in zes maatregelen die moeten zorgen voor herstel en bescherming van De Alde Feanen. De maatregelen worden deels gefinancierd door het LIFE+ programma van de Europese Unie. Eelerwoude is betrokken bij vier van de zes maatregelen.

Herstel van 50 ha waterriet in voormalige hooilandpolders
Om rietontwikkeling te stimuleren is een fluctuerend waterpeil vereist.  Daarom zijn diverse kunstwerken gerealiseerd om water in te laten stromen en indien nodig het water ook weer weg te kunnen pompen. De terreinbeheerder It Fryske Gea kan hiermee het gewenste peil regelen. Voor een goede aanzet van rietontwikkeling worden 35.000 rietstekken geplant.

Herstel van waterriet langs de oostoever van de Grutte Krite
De Grutte Krite is een groot open water in de Alde Feanen. Door de veelal westelijke wind is het veenmosrietland langs de oostoever onderhevig aan afslag en gaat ecologisch waardevol rietland verloren. Om dit te voorkomen organiseerde Eelerwoude een brainstormsessie met alle actoren in het gebied. Aan de hand van drie oplossingsvarianten en middels de brainstorm is gekomen tot een vooroever met een wiepenconstructie, geotextiel, breuksteen en grondaanvulling. De vooroever van 600 m1 lengte is inmiddels gerealiseerd, zodat het veenmosrietland wordt beschermd en in het tussenliggende -stille- water 3,5 hectare waterriet kan ontwikkelen.

 

Opbouw vooroeverconstructie

Herstel en kwaliteitsverbetering van veenmosrietlanden
In deze maatregel wordt 25 hectare veenmosrietland hersteld. Het gaat om rietlanden die verloren dreigen te gaan door het successieproces: een overname van elzen- en wilgenbegroeiing. Door de begroeiing te verwijderen en de toplaag te plaggen kan het veenmosrietland zich weer opnieuw ontwikkelen en ontstaat een –goed te beheren- veenmosrietland.

Behoud van de blauwgraslandvegetaties in de Wyldlânnen
De blauwgraslanden in de Wyldlânnen wordt gevoed door een helofytenfilter in het Koopmans Aldfean. In dit natuurlijke systeem wordt water gezuiverd door een netwerk van sloten voordat het water de kwetsbare Wyldlânnen bereikt. Door de jaren heen is het helofytenfilter echter dichtgegroeid en is een rijke baggerlaag ontstaan waardoor het helofytenfilter niet optimaal werkt. In deze maatregel wordt begroeiing verwijderd en wordt het slotenpatroon gebaggerd en geoptimaliseerd. Hierdoor is het helofytenfilter hersteld en worden de Blauwgraslanden weer gevoed door gezuiverd water.

Werkzaamheden Eelerwoude
In het project is Eelerwoude actief betrokken tijdens zowel uitvoering als begeleiding van de werkzaamheden. De voorbereiding betrof het uitzetten en begeleiden van de onderzoeken, het opstellen van een Voorlopig en Definitief Ontwerp (VO / DO), het verzorgen van de vergunningen en ontheffingen en het opstellen van de bestekken. Nadat bestek en tekeningen zijn afgerond is de aanbesteding begeleid en zijn we overgegaan tot directievoering en toezicht op de 4 maatregelen. De inrichtingsmaatregelen worden binnen planning en budget afgerond. In 2017 is het gehele LIFE project afgerond.

Hoe kunt u LIFE+ inzetten?

Andre Verhoef

Adviseur/toezichthouder