Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ecohydrologische monitoring

Wat gebeurt er met de (grond)waterstand, welke invloed heeft dat op het landschap en treedt er verdroging of vernatting op? De ecohydrologen van Eelerwoude kunnen antwoord geven op deze vragen door meetnetten te plaatsen, monitoringsplannen op te stellen en meetgegevens te verwerken en beoordelen.

Plaatsen meetnetten
Onze ecohydrologen installeren peilbuizen op de meest relevante locaties voor het meten van de grondwaterstand en peilschalen voor het meten van de oppervlaktewaterstand. De locatie en de hoogte van de meetpunten ten opzichte van het NAP en de diepte van de filters worden nauwkeurig ingemeten met gps.

Monitoring waterkwantiteit
De peilbuizen worden periodiek afgelezen. Dit kan zowel handmatig als automatisch, met dataloggers. Ook wordt het functioneren van de peilbuizen gecontroleerd en worden ze – indien nodig – vervangen, zodat de meetreeks betrouwbaar en compleet blijft. Vervolgens worden de verzamelde gegevens verwerkt in het statistische programma Menyanthes. Hiermee kan bijvoorbeeld worden onderzocht of er een verandering in de grondwaterstand is opgetreden. Ook kan de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) worden berekend.

Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de data door te geven aan de openlijke landelijke database van het Dinoloket. Op die manier kunnen de gemeten grondwaterstanden eenvoudig online worden geraadpleegd. In de meeste gevallen coördineren, verzamelen en beheren onze ecohydrologen deze data. Met de verzamelde data wordt periodiek een evaluatierapport opgesteld.


Monitoring waterkwaliteit

Naast het monitoren van de grond- en oppervlaktewaterstanden houden onze ecohydrologen zich ook bezig met het monitoren van de kwaliteit van het water. Meerdere keren per jaar wordt het grond- en oppervlaktewater bemonsterd en worden de resultaten geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een evaluatierapport opgesteld met daarin de resultaten en adviezen.


Voorbeeld: een eeuw monitoring vennen Oisterwijk
De bossen en vennen rond Oisterwijk behoren tot een van de oudste Nederlandse toeristengebieden. Als gevolg van verzuring, vermesting en verdroging is de biodiversiteit en waterkwaliteit van de vennen in de loop der jaren echter sterk verminderd. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wil de provincie Noord-Brabant daarom – samen met de betrokken terreinbeheerders – in sommige vennen herstelmaatregelen nemen.

In deze vennen zijn in het verleden al diverse onderzoeken en inventarisaties uitgevoerd. Sterker nog: van geen enkel ander vennengebied in Nederland zijn zoveel historische gegevens beschikbaar. De resultaten van deze studies zijn door onze ecohydrologen – samen met andere partijen – bijeengebracht en vergeleken met meer recente onderzoeken. Zo zijn de gegevens over het waterpeil in de vennen en de grondwaterstand in het vennengebied uit verschillende bronnen verzameld en verwerkt in het statistische programma Menyanthes. Door het vergelijken van venpeilen en grondwaterstanden is onderzocht of er sprake is van (periodieke) toestroming of wegzijging vanuit de vennen naar het grondwater.

De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens beschreven in het naslagwerk ‘Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant: basis voor adequaat beheer’. Dit werk kan worden gebruikt voor de onderbouwing van maatregelen voor behoud of duurzame verbetering van habitattypen, plant- en diersoorten.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het monitoren van de waterstand of -kwaliteit van uw gebied?

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters.