Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Natuuronderzoek met eDNA

Toen wij in 2014 van Dienst Landelijk Gebied de vraag kregen nader onderzoek uit te voeren naar beschermde dier- en plantensoorten, zag Eelerwoude de ultieme kans om een nieuwe techniek in te zetten. Deze methode heet Environmental DNA oftewel eDNA.

eDNA

Eén van de soorten waarvoor nader onderzoek nodig was, is de grote modderkruiper. Deze soort is zeer lastig te inventariseren door zijn verborgen levenswijze. In samenwerking met Stichting RAVON en SPYGEN heeft Eelerwoude de nieuwe inventarisatiemethode Environmental DNA (eDNA)  ingezet. De methode is gebaseerd op het feit dat alle in het water levende dieren via faeces, huidcellen en urine DNA in het water achterlaten. Door het unieke oplossende vermogen van het water verspreidt dit DNA zich over een groot oppervlak. Door watermonsters te nemen en het DNA hieruit te extraheren via PCR is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden. In het water breekt het DNA binnen enkele dagen tot een maand af. Het aantonen van eDNA in een watermonster wijst dus op de recente aanwezigheid van de betreffende soort. Inmiddels zijn er voor een aantal soorten succesvol primers ontwikkeld en getest, waaronder die van de grote modderkruiper. De belangrijkste voordelen van deze methode is een hogere trefkans en geringe verstoring van doelsoort en habitat.

Gevonden!

Uiteindelijk is de grote modderkruiper op 3 van de 5 locaties aangetroffen, terwijl met regulier onderzoek deze soort niet werd vastgesteld. Hierdoor kon deze soort gelijk meegenomen worden in de ontheffingsaanvraag voor de Flora- en faunawet. Hiermee voorkom je dat werkzaamheden in een later stadium stilgelegd moet worden door de aanwezigheid van deze soort. Tijdens de werkzaamheden gerichte maatregelen te nemen werd voorkomen dat de gunstige staat van instandhouding van de modderkruiper in gevaar kwam. De werkzaamheden konden doorgang vinden.

Maak gebruik van de nieuwe techniek eDNA

Gerard Lubbers

Ecoloog