Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

NNN-toets Terschelling

Op Terschelling is een camping gelegen met een duurzaamheidsvisie. Om deze gewenste kwaliteitsslag te maken, en de camping verder te verduurzamen, heeft de eigenaar het plan opgevat om uit te breiden en zijn terrein te herstructureren. Om te onderzoeken of de voorgenomen plannen de wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Nederland onaangetast blijven, heeft Eelerwoude de effecten in kaart gebracht.

Het perceel dat hiervoor wordt ingezet, is beheergebied dat is aangewezen onder het Natuur Netwerk Nederland. Het betreft beheergebied van de droge dooradering wat bestaat uit netwerken van lijnvormige landschapselementen zoals elzensingels, houtwallen, heggen en hagen, hoogstamboomgaarden en struwelen. In het plangebied zijn oude elzensingsels aanwezig die gerekend kunnen worden tot deze lijnvormige landschapselementen, welke een mogelijk onderdeel vormen van leefgebied voor kenmerkende vogelsoorten als patrijs, geelgors en braamsluiper(Bron: Natuurbeheerplan 2020). Maar ook vleermuizen kunnen gebruik maken van deze lijnvormige elementen om te foerageren.

Het is voor de soorten in deze leefgebieden van belang om bomen, struwelen en ruigte/randen te creëren of in stand te houden door periodiek onderhoud uit te voeren. Eelerwoude heeft daarom geadviseerd de aanwezige elzensingels verder uit te breiden, en een plasdras strook aan te leggen. Doordat de aanwezige landschappelijke elementen in de nieuwe situatie zullen worden versterkt, blijven aanwezige natuurwaarden behouden en worden in kwaliteit en samenhang met de omgeving zelfs verbeterd.

Heeft u ook een ontwikkeling waar advies gewenst is?