Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Programmatische Aanpak Stikstof

Beheert u een Natura 2000-gebied? Grote kans dat u moet gaat werken met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om enerzijds uw natuurgebied te beheren en anderzijds ruimte te krijgen voor economische ontwikkelingen. Eelerwoude kijkt graag mee of dit voor u geldt. Zo ja, dan verzorgen we de uitwerking van de plannen, regelen we de ontheffingen of helpen we u de regels goed uit te voeren.

Wat is Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?

In verschillende Natura 2000-gebieden daalt en daalde te veel stikstof neer om bijzondere natuurwaarden te bereiken of te handhaven. Dat moet stoppen. Daarom heeft de overheid in 2009 de Programmatische Aanpak Stikstof opgezet.

Waarom Programmatische Aanpak Stikstof?

In de praktijk heeft PAS verschillende (sub)doelen:

1.hoeveelheid stikstof omlaag in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
2.doelen van Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur veiligstellen
3.vastgelopen vergunningverlening rondom de Natuurbeschermingswet 1998 vlot trekken
4.ruimte maken voor nieuwe economische activiteit, zoals bij hergebruik van Vrijkomende Agrarische Bebouwing en bedrijfsverplaatsingen

Ervaring van Eelerwoude met PAS en Natura 2000

De Programmatische Aanpak Stikstof geldt voor 117 van de 162 gebieden van Natura 2000. Beheert u zo’n gebied? Dan vindt u in Eelerwoude een betrouwbare en ervaren ondersteuningspartner. We werkten al veel plannen rondom herstel van Natura 2000-gebieden uit. En zetten die plannen waar gewenst om naar concrete maatregelen. Daarnaast begeleiden we al vanaf 2014 projecten in het kader van PAS.

Eén aanspreekpunt voor uw Programmatische Aanpak Stikstof

Doet u een deel van de Programmatische Aanpak Stikstof zelf? Of wilt u juist álles uitbesteden? Van benodigde ontheffingen en vergunningen tot het vastleggen van de maatregelen in een contractdocument en begeleiding van de realisatie. Bij Eelerwoude hebt u van beheerplan tot realisatie in ieder geval slechts één aanspreekpunt. Door de integrale benadering ontstaat een grotere kans op succes. Hierdoor worden de kansen optimaal benut.

 Meer weten over Programmatische Aanpak Stikstof?

Meer weten over de PAS maatregel?

Hoe werkt u mee aan Programmatische Aanpak Stikstof?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag brengen.

  • Het kan gaan om maatregelen rondom de habitattypen zelf, zoals maaien, plaggen of afgraven om de aanwezige stikstofvoorraad te verwijderen, of het plaatselijk aanpassen van de waterstand.
  • Maar maatregelen kunnen ook betrekking hebben op een heel landschap, zowel binnen als buiten een Natura 2000-gebied. De grondwaterkwaliteit in een waterintrekgebied wordt bijvoorbeeld verbeterd. Of de regionale grondwaterstand wordt verhoogd. Ook kan het bevorderen van zandverstuivingen een maatregel zijn die past binnen de PAS.
  • Het uitvoeren van maatregelen in het kader van de PAS is wettelijk verplicht.
    Krijgt u ook te maken met uitvoering van de PAS?