Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Quickscan Leggelderveld

Voor een opdrachtgever in het noorden mocht Eelerwoude een quickscan flora en fauna verzorgen in het kader van enkele herstelmaatregelen in het Leggelderveld. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Natura 2000-beheerplan Drents-Friese Wold & Leggelderveld.

Het Leggelderveld is een Natura 2000-gebied van circa 600 hectare dat onder andere bestaat uit voormalige landbouwgrond. Dit is door Natuurmonumenten is omgevormd naar natuur. Het natuurgebied kenmerkt zich door natuurtypen als veenputten, zandafgravingen, droge en natte heide en een bosgebied. Om deze variëteit aan landschappen te behouden en verder te versterken, is het wenselijk gerichte herstelmaatregelen uit te voeren.

In deze fase is de opdrachtgever voornemens om:

  • een kwelscherm te plaatsen om het waterpeil van het laagveen te verhogen;
  • dempen van enkele sloten om het water beter vast te kunnen houden in het gebied;
  • plaggen van bouwvoor rondom een ven;
  • verwijderen van enkele bomen.

Eelerwoude heeft een effectbeoordeling uitgevoerd in het kader van soortenbescherming, gebiedsbescherming en natuurbeleid. Hierbij is een advies afgegeven over hoe om te gaan met aanwezige beschermde soorten, significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, en of een aanvullend onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Daarbij is tevens gekeken naar mogelijke mitigerende en/of compenserende maatregelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Heeft u ook een quickscan flora en fauna nodig?