Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Rood voor Rood familie Liebrand te Losser

Het dromen om op een prachtige plek in het buitengebied te wonen hoeft niet bij dromen te blijven. De familie Liebrand-ter Maat uit Losser heeft de stap gezet om een boerderij met grote veeschuren te kopen en hiervan een prachtige woonplek te maken zoals zij die voor ogen hebben. Maar hoe realiseer je zo’n uitdaging? De familie vroeg Eelerwoude om het traject te begeleiden, omdat Eelerwoude specialist is in het vinden van (creatieve) oplossingen voor passend hergebruik.

Rood voor rood regeling

In meerdere provincies is het mogelijk om met subsidie ontsierende gebouwen (stallen, schuren) in het buitengebied te slopen waardoor de landschappelijke kwaliteit verbeterd wordt. Om de sloop te kunnen financieren is er door de provincie Overijssel voor gekozen om een deelnemer de mogelijkheid te bieden een nieuwe woning op de slooplocatie te bouwen, de zogenaamde rood-voor-rood-regeling. Elke gemeente heeft op basis van dit provinciale beleid een eigen invulling gegeven aan de regeling, die leidend is in de te nemen stappen naar realisatie.

Van regelgeving naar realisatie

Eelerwoude heeft samen met de familie Liebrand-ter Maat een aantal stappen doorlopen. De uitdaging in dit project was de ruimtelijke inpassing van twee woningen op één erf. Onze ontwerpers zijn met deze uitdaging aan de slag gegaan en hebben in nauw overleg met betrokken partijen een voor iedereen gewenste inrichting op papier gezet. De architect heeft het authentiek knooppunten erf ontworpen waarna Eelerwoude het inrichtingsplan heeft gemaakt. Om een zo breed mogelijk gedragen ontwerp te krijgen is ook het waterschap Regge en Dinkel bij de planontwikkeling betrokken. De Deppenbroekbeek grenst aan het eigendom van de familie en vormt landschappelijk een belangrijk onderdeel in het maten- en flierenlandschap. De wens van de familie om ook een steentje bij te dragen in de realisatie van nieuwe natuur is gecombineerd met de ideeën van het waterschap.

Een erf dat past in het landschap

Door de beek te verleggen en het maaiveld te verlagen is een natuurlijke situatie ontstaan waarin diverse soorten flora en fauna zicht thuis voelen. Het bestaande populierenbosje is omgezet in een natuurlijker bos met inheemse soorten. Het aanbrengen van boomgroepen en singels draagt bij aan een landschap zoals dat in dit gebied aan de oostelijke onderkant van de Oldenzaalse stuwwal past. Het erf, met traditionele architectuur van de gebouwen, wordt met streekeigen bomen, een boomgaard en een laan volledig opgenomen in het landschap.

Resultaat van enthousiasme en gedegen werk

Het enthousiasme en het gedegen werk van de familie Liebrand-ter Maat en Eelerwoude is overgeslagen naar de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een door alle partijen getekende overeenkomst, met onderliggend inrichtingplan en ruimtelijke onderbouwing, waarna de planologische procedures direct opgestart zijn. Nadat alle noodzakelijke procedures doorlopen zijn en overal goedkeuring is verkregen is voortvarend met de realisatie gestart.

Wilt u meer weten over de Rood voor Rood regeling? Vraag het onze specialisten.

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ordening