Soortmanagementplan gemeente Lochem – plan voor een duurzame instandhouding van vleermuizen

De gemeente Lochem heeft bij het beheer van wegbeplantingen in haar buitengebied regelmatig te maken met beschermde soorten, in het bijzonder met vleermuizen. Om invulling te geven aan de duurzame instandhouding van vleermuizen én het beheer van deze beplantingen eenvoudiger te kunnen uitvoeren, is door Eelerwoude in 2018 een uitgebreid vleermuisonderzoek uitgevoerd en is een Soortmanagementplan (SMP) opgesteld. Met het Soortmanagementplan vraagt de gemeente bij de provincie voor een periode van 10 jaar een gebiedsontheffing Wet natuurbescherming  (Wnb) aan.

Unieke pilot
Het project is één van de vier pilotprojecten waarmee de provincie Gelderland als bevoegd gezag van de Wnb praktische ervaring wil opdoen met SMP’s en gebiedsontheffingen. Wat het project uniek maakt is de schaal van het onderzoek, zo er is maar liefst 480 kilometer aan wegbeplantingen op vleermuizen geïnventariseerd.

Prachtig resultaat
De basiskartering is uitgewerkt in het Soortmanagementplan en heeft een schat aan informatie opgeleverd. Er zijn 50.000 waarnemingen gedaan en 10 soorten vleermuizen aangetroffen, waaronder zeldzame soorten als bosvleermuis en kleine dwergvleermuis. Het veldwerk is grotendeels op de fiets uitgevoerd, voorafgegaan door verkennende veldrondes met de auto.

In het Soortmanagementplan zijn 13 maatregelen uitgewerkt ten gunste van vleermuizen en in het plan wordt een werkwijze toegelicht waardoor nader onderzoek bijvoorbeeld bij kap, niet meer nodig is. Zo worden er honderden vleermuiskasten opgehangen en worden ter versterking van vleermuiswaarden aanpassingen gedaan in het bermbeheer en aan de straatverlichting.

Waarom kiest Lochem voor een Soortmanagementplan?
En groot deel van de wegbeplantingen in de gemeente is ouder dan 70 jaar en de komende jaren aan vervanging toe. Het SMP geeft vooraf duidelijkheid welke beschermde vleermuissoorten aanwezig (kunnen) zijn en hoe hier rekening mee kan worden gehouden. De gebiedsontheffing borgt dat dit alles binnen de kaders van de natuurwetgeving plaatsvindt. De gemeente weet vooraf waar zij aan toe is en bespaart veel kosten en tijd. Bovendien sluit het SMP goed aan bij een nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet.

Is een Soortmanagementplan ook iets voor mij?
Een SMP is vooral interessant bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwbouw of de verduurzaming van bestaande woningen. Maar ook bij regelmatig terugkerende activiteiten, zoals het onderhoud en vervanging van (weg)beplantingen, waar anders per locatie onderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk is. Het SMP start met een basiskartering waarbij alle beschermde soorten in kaart worden gebracht. Vervolgens worden in het plan maatregelen beschreven hoe populaties van deze soorten kunnen worden beschermd en versterkt. Met het SMP wordt een gebiedsontheffing aangevraagd. Met de gebiedsontheffing is vooraf duidelijk voor welke beschermde soorten, maatregelen moeten worden getroffen en welke consequenties dit heeft op planning en kosten.

Wilt u weten of een Soortmanagementplan ook iets voor u is?