Stuivende duinen op Terschelling: minder stikstof, meer natuurkwaliteit

Vergrassing en verruiging van de duinen op Terschelling: stikstofdepositie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kwetsbare duinnatuur achteruitgaat en dat kenmerkende vegetatie, insecten en vogels verdwijnen. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werkt Staatsbosbeheer daarom – in opdracht van de provincie Fryslân – aan het herstel van de natuurkwaliteit in het duingebied. Een project dat bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de hulp van Eelerwoude is ingeroepen.

“Op basis van een rapportage met de meest kansrijke locaties zijn we aan de slag gegaan”, vertelt Leon Feiken, projectleider en civiel technieker bij Eelerwoude. “Het project bestaat uit 3 onderdelen: stuifkuilen en kerven, plaggen en begrazen. We laten stuifkuilen in de duinen weer tot leven komen. Daarnaast brengen we nieuwe kerven in de zeereep aan zodat zand vanaf het strand weer tot in de achterliggende duinen kan stuiven. Bij de lager gelegen nattere duinvalleien wordt de toplaag verwijderd tot op het schone duinzand. Deze maatregelen verhogen uiteindelijk de biodiversiteit in het duinsysteem. In andere terreindelen wordt een gericht begrazingsbeheer ingezet om de ontwikkeling van de vegetatie te sturen. Daardoor worden verschillende vegetatietypes in stand gehouden, of ze gaan zich juist opnieuw ontwikkelen.

3D-modelleren van kerven
Het veld in om het terrein te inventariseren: dat was voor Feiken de eerste stap in het project. Voor de terreinmetingen heeft Eelerwoude samengewerkt met High Scan Drone Solutions, om de huidige situatie in beeld te brengen. Feiken: “Met die gegevens hebben we in AutoCAD het terrein in 3D gemodelleerd en de toekomstige kerven in 3D uitgewerkt. Nu zie je in een animatie hoe een kerf door het duingebied heengaat. Maar dat is niet het enige voordeel: door het 3D-modelleren krijg je ook inzicht op de hoeveelheid grondverzet en dus op de kosten van dit project.”

Van A tot Z: integrale aanpak
Na de terreininventarisatie zijn de schetsen en ideeën vertaald naar een definitief ontwerp. “Van het voorlopig ontwerp en de vergunningaanvraag tot het besteksklaar maken en aanbesteden van het werk: we hebben het volledige traject op ons genomen”, zegt Feiken. “Daarnaast doen we de directievoering op de uitvoering, waarbij we intensief contact onderhouden met de opdrachtgever, Staatsbosbeheer, die het dagelijks toezicht doet. Korte lijnen dus, en die hebben we ook intern: niet alleen heb ik in dit project verschillende petten op, ik kan ook snel schakelen met andere collega’s.”

Monitoring met drone-beelden
In totaal komt er zo’n 30 hectare stuivend zand bij op Terschelling. Feiken: “De natuur moet de rest gaan doen en de wind moet ons daarbij helpen. Dat gaan we uiteraard monitoren. Met behulp van de drone-opnames en de waarnemingen in het veld kijkt Staatsbosbeheer hoe de natuur zich ontwikkelt. Het duinviooltje en de tapuit zijn soorten die als eerste van de ingrepen gaan profiteren. Afgelopen voorjaar hadden we al geluk: een flinke storm zorgde ervoor dat de stuifkuilen begonnen te roken. Er werd dus allemaal fijn zand getransporteerd, en dat is precies wat we willen.”

Meer over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Bij Eelerwoude hebben we dagelijks te maken met het realiseren van natuuropgaven en de PAS. Drie van onze teamleden vertellen erover vanuit hun discipline: Michiel van Amersfoort (procesbegeleider en landbouwkundige), Nop Otten (projectleider gebieds- en natuurontwikkeling) en Karel Hanhart (adviseur ecohydrologie). Hanhart: “We combineren theoretische kennis met veldkennis en werken dit uit tot realistische plannen.” Hier lees je over hun aanpak.

Ook aan de slag met het realiseren van natuuropgaven?