Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Toetsing Stikstof depositie Natura 2000

Voor de realisatie van een hotel, restaurant en zalencentrum in Alphen aan de Rijn was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Randvoorwaarde was hierbij dat de consequenties van de stikstofdepositie in kaart gebracht werd.

PAS

Met de nieuwe wet Programmatische Aanpak Stikstof moeten ecologische ontwikkelingen in de omgeving van Natura-2000 gebieden getoetst worden op effecten voor omliggende beschermde natuurgebieden. Met behulp van standaardwaarden & het verplichte model AERIUS kunnen de ecologen van Eelerwoude de toegenomen stikstofuitstoot bepalen en toetsen. Hierbij wordt gekeken naar de aanlegfase en gebruiksfase. Ook eventuele stopzetting van vergelijkbare economische activiteiten in de omgeving kunnen meegenomen worden in de berekeningen.

Voor het hotel (met zalencentrum en restaurant functie) bleek dat extra stikstofuitstoot onder de drempelwaarde bleef die geldt voor kritische habitattype van omliggende Natura-2000 gebieden en de voorgenomen werkzaamheden waren dan ook niet vergunningsplichtig volgens de Natuurbeschermingswet.

Wilt u de (extra) stikstofdepositie en de consequenties van stikstofdepositie in kaart?

Maaike Leenen

Ecoloog