Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Vanuit 3 disciplines: aan de slag met het Programma Aanpak Stikstof

In 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden – waar bijzondere en kwetsbare natuur wordt beschermd – is de actuele stikstof-uitstoot hoger dan de bijzondere habitattypes kunnen verdragen. Dit belemmert niet alleen het natuurherstel, ook verlopen vergunningsverleningen voor economische ontwikkelingen hierdoor vaak moeizaam: natuurontwikkeling houdt de economie op slot en vice versa. Daarom is op 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gestart, waarbij overheden, natuurorganisaties én ondernemers samenwerken om te komen tot een sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkelingen. Bij Eelerwoude hebben wij dagelijks te maken met de PAS: drie van onze teamleden vertellen hierover vanuit hun discipline. 

Karel Hanhart, adviseur ecohydrologie

“Voor de PAS-maatregelen geldt dat in 2021 de eerste stappen moeten zijn gezet, daarom stelt de overheid nu belangrijke budgetten ter beschikking voor de planvorming en uitvoering van natuurherstelprojecten in Natura2000-gebieden. In tegenstelling tot het verleden zijn deze projecten minder vrijblijvend: de uitvoerende organisaties zijn juridisch verplicht om de PAS-maatregelen uit te voeren.”

“Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het herstel van de hydrologie in kwetsbare natuurgebieden, en daar kom ik bij kijken, samen met een aantal collega’s. We verrichten literatuur- en veldonderzoeken in de vorm van een Landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Na literatuuronderzoek gaan wij altijd het veld in: bodemboringen uitvoeren, grondwaterstanden meten, water- en bodemmonsters nemen en vegetatieopnamen uitvoeren. Vervolgens maken we een maatregelenplan met de kennis uit de onderzoeken. Daarin zit meteen ook onze kracht als het om de PAS gaat: we combineren theoretische kennis en veldkennis en werken deze uit tot realistische plannen.”

 

Michiel van Amersfoort, procesbegeleider en landbouwdeskundige

“Wanneer het over de PAS gaat, heb ik als procesbegeleider en landbouwkundige vooral een rol in de planvorming. Bij de uitvoerbaarheid daarvan helpt het om in vroegtijdig stadium te zorgen voor afstemming met grondeigenaren. Het betreft immers maatregelen die van buiten aan een gebied worden opgelegd. Wij zorgen ervoor dat we die maatregelen en de bijbehorende uitvoering van werkzaamheden praktisch insteken in overleg met grondeigenaren en omwonenden. Op die manier wordt de voortgang van het project niet belemmerd.”

“Samen met een hydroloog en ecoloog werk ik momenteel voor een PAS-gebied de maatregelen uit die vanuit de PAS op een hoog abstractieniveau zijn beschreven. Hiervoor voer ik gesprekken met grondeigenaren en adviseer ik de provincie op welke manier maatwerk mogelijk is. Uitgangspunt is niet alleen dat de natuur wordt beschermd, maar ook dat grondeigenaren maatregelen kunnen inpassen in hun huidig gebruik. Mijn landbouwkundige kennis helpt hierbij.”

 

Nop Otten, projectleider gebieds- en natuurontwikkeling

“Bij een inrichtingsopgave komen veel disciplines samen: hoe zit het met de grondposities, het bestemmingsplan en de vergunningen, de omgeving, de natuurwaarden, de waterhuishouding en de technische uitwerking van de plannen? Van rentmeesters tot planologen, van landschapsontwerpers tot ecologen en van ecohydrologen tot cultuurtechniekers: bij Eelerwoude hebben we al deze disciplines zelf in huis en zijn de lijntjes kort. Als projectleider richt ik me op het samenspel van deze disciplines. Daarnaast houd ik de (bestuurlijke) partners aangehaakt en zorg ik voor de beheersbaarheid van het project in tijd, kwaliteit en geld.”

“Juist de integrale aanpak komt naar voren wanneer het over de PAS gaat, en daarin zit ook onze kracht. Ondernemers, ontwikkelaars, landgoedeigenaren of terreinbeheerders: velen van hen hebben direct of indirect met de gevolgen van de PAS te maken. Omdat wij ons al jarenlang richten op ontwikkelingen in de groene omgeving en alle benodigde disciplines in huis hebben, kunnen wij integraal werken en goed inspelen op de diverse initiatieven.”

Meer weten over de PAS en wat Eelerwoude voor u kan betekenen?

Karel Hanhart

Adviseur Ecohydrologie

Michiel van Amersfoort

Procesbegeleider en Landbouwdeskundige

Nop Otten

Projectleider Gebieds- en Natuurontwikkeling