Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Uitzondering bevestigt de regel bij vestigen zakelijk recht

In opdracht van Gasunie verzorgt Eelerwoude al meer dan vijf jaar de projectleiding op diverse nieuwe leidingtracés voor wat betreft de vestiging van zakelijk recht overeenkomsten. Eelerwoude kent het landelijk gebied, spreekt de taal van eigenaren en gebruikers, en heeft veel kennis en ervaring opgedaan op dit gebied.

Projectleiding leidingtracés

Eelerwoude verzorgde voor Gasunie de projectleiding op diverse leidingtracés. Projectleider Menno Terlouw kent de impact van een nieuw tracé in een gebied, en spreekt alle grondeigenaren en -gebruikers namens Gasunie. Terlouw: ‘Het gaat vaak om grote aantallen. Meestal verloopt het contact redelijk harmonieus. Een enkele uitzondering bevestigt die regel’. Terlouw vertelt hierover een anekdote.

Na uitgebreide voorlichting aan eigenaren en gebruikers komt de fase dat overeenstemming wordt gezocht. Op basis daarvan kan vervolgens een zakelijk recht gevestigd worden. Ook wordt een berekening van te verwachten schade gemaakt. Soms kan dat behoorlijk complex zijn, zoals in gevallen van exploitatieschade.

Voorbereidende werkzaamheden

Eelerwoude verzorgt voor Gasunie ook voorbereidende werkzaamheden aan een nieuw tracé, zoals de aanvraag, controle, bewaking en uitvoering van diverse vergunningen (wateronttrekking en –lozing, kapvergunningen, flora- en faunawet). Daarnaast ook de coördinatie van bouwkundige vooropnames, archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek, sonderingen en diepteboringen, handboringen, landmetingen.

Gedurende het gehele traject is de projectleider van Eelerwoude het aanspreekpunt voor de eigenaar/gebruiker. Hij ziet erop toe dat de uitvoering plaatsvindt op basis van de met de eigenaar/gebruiker gemaakte afspraken. Na de uitvoering stelt hij de eindafrekening per eigenaar/gebruiker op, taxeert naschades – zoals gewasschade – en handelt deze af.

Betredingstoestemming

Naast Gasunie werkt Eelerwoude in opdracht van andere beheerders van infrastructurele werken. Zoals voor elektriciteitstransporteur TenneT. Daarvoor wordt momenteel betredingstoestemming gevraagd aan grondeigenaren en –gebruikers. Dat is nodig voor onderzoek naar de inrichting van een nieuw tracé van bovengrondse hoogspanningsleidingen. In een later stadium zullen overeenkomsten voor vestiging zakelijk recht worden gesloten.

Dat verdient een bloemetje

Met een boer op een nieuw leidingtracé van Gasunie bleek geen enkel contact mogelijk, bezoeken werden afgebroken, telefoongesprekken niet beantwoord, aangetekende brieven ongeopend teruggestuurd. Alle pogingen van diverse collega’s waren tevergeefs.

Voor het mogen aanleggen van een gasleiding in andermans grond moet een juridische basis bestaan. Normaliter ligt daaraan een overeenkomst met de grondeigenaar ten grondslag. Maar als overeenstemming niet mogelijk blijkt kan toestemming via een juridische procedure worden afgedwongen. Die weg moest helaas bij deze boer bewandeld worden. Zelfs op de hoorzitting die deel uitmaakt van deze procedure kon de voorzitter de boer niet bewegen om het gesprek aan te gaan.

Een openbaring

Op de zaterdagochtend na de hoorzitting kocht de boer vergezeld van zijn echtgenote een bloemetje aan huis bij een bloemenkweker. Niet wetende dat de kweker tevens werknemer is van het leidingleggende bedrijf. Beide heren raakten in een geanimeerd gesprek, waarvan het onderwerp al snel de aan te leggen gasleiding werd. Voor de grondeigenaar blijkbaar een openbaring. Want daarna kon eindelijk alsnog een afspraak worden gemaakt en een bezoek gebracht worden. Nadat hij volledig en naar tevredenheid was ingelicht werden direct alle documenten getekend en kon de lopende procedure worden stopgezet. ’t Kan verkeren.

Wilt u meer weten over dit project of wat Eelerwoude voor u kan betekenen?

Patrick de Groot

Rentmeester