Visie (vaar)wegbeplantingen in provincie Groningen

Het groen in de wegberm – met name de bomen – staat steeds sterker onder druk. De wegberm is meestal een beperkte ruimte met een hoop ruimtelijke claims, belangen en knelpunten: van plantenziekten en richtlijnen voor verkeersveiligheid bovengronds tot kabels en leidingen ondergronds. Het aanplanten en behouden van beplanting in wegbermen is daarom vaak een lastige opgave. Deze opgave wordt nog lastiger op het moment dat er geen eenduidig beleid of bovenliggend plan voorhanden is, met een duidelijke visie op het gewenste beplantingsbeeld. Dit was ook het geval bij de provinciale (vaar)wegbermen in provincie Groningen. De provincie wilde daarom een eenduidige visie op de (vaar)wegbeplantingen vaststellen en riep hiervoor de hulp van Eelerwoude in.

Alle informatie gebundeld

Van de diverse beleids- en inspiratiedocumenten, inrichtingsplannen en onderzoeken die de provincie Groningen verspreid door de tijd heeft opgesteld is nu één document gemaakt, aangevuld met ontbrekende informatie. Op basis hiervan kunnen medewerkers van verschillende afdelingen – van beheer tot beleid – keuzes maken die bijdragen aan het behoud en herstel van het gewenste beplantingsbeeld.

Het opstellen van de visie verliep in twee fases. De eerste fase duurde ongeveer vier maanden en omvatte het maken van een visiedocument op basis van de bestaande beleidsdocumentatie. Na het toetsen van deze visie is vervolgens een tweede fase toegevoegd, omdat de aanwezige informatie her en der te beperkt bleek te zijn. In de tweede fase zijn de nog ontbrekende wegen toegevoegd en is de visie aangevuld met nieuwe inzichten.

 

Samenwerking

De keus om een (vaar)wegberm aan te planten of juist vrij van bomen te houden overstijgt de afdelingen binnen een provincie. Vanuit verschillende afdelingen, invalshoeken en belangen – verkeer, landschap, natuur en beheer – konden daardoor in het verleden conflicten ontstaan in het gewenste beplantingsbeeld. Dit maakte het soms moeilijk om een weloverwogen keuze te maken.

Daarom is ervoor gekozen om de Visie (vaar)wegbeplantingen samen met de betrokken afdelingen op te stellen. Gedurende het proces zijn met meerdere afdelingen diverse brainstormsessies gehouden om samen transparant keuzes te maken. Door deze samenwerking wordt de visie door alle afdelingen gedragen.

 

Digitaal in GIS

Een visiedocument verdwijnt snel op de plank, daarom is er bewust voor gekozen om een document te maken dat digitaal – via computer, tablet én telefoon – direct toegankelijk is. De visie is opgesteld in GIS en alle informatie is hierin geborgen. Op die manier kan bijvoorbeeld een beheerder ter plaatse altijd het gewenste beplantingsbeeld inzien. Dit bespaart veel tijd en overbodige communicatie.

Waar GIS een steeds belangrijker hulpmiddel wordt, staat het bij deze visie echt centraal. Een unieke aanpak dat vergt extra inspanning vergt: normaal schrijf je een inleiding en werk je verder in tekst, nu werk je aan een digitale kaart met een totaal andere opbouw en vormgeving.  Voor provincie Groningen is dit nu het derde project waarbij informatie intern en extern gedeeld wordt in een bruikbare GIS-omgeving

 

Status

Inmiddels is de visie bestuurlijk vastgesteld: naast intern draagvlak heeft de visie hiermee ook draagvlak van het bestuur van de provincie. Dat geeft de visie status. Een provincieambtenaar heeft met de visie kracht om te handelen en kan ermee naar buiten treden. Momenteel wordt de visie in de GIS-omgeving veelvuldig gebruikt door mensen die te maken hebben met de dagelijkse praktijk van beheer en onderhoud.

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Joris van der Vet

Projectleider & Landschapsontwerper