Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Voorbeeldenboek energielandschappen

Eelerwoude en Land-id hebben in opdracht van Provincie Overijssel het Voorbeeldenboek energielandschappen opgesteld. Dit boekje is onderdeel van de provinciale uitvoeringsstrategie Energielandschappen Overijssel (ELO). Primair doel van ELO is het ondersteunen van initiatiefnemers van nieuwe duurzame energieproductie in het maken van hun ontwerp mét ruimtelijke kwaliteit. Het boekje zal gebruikt worden in de Bouwplaats energielandschappen, die eind 2013 begint.

De Bouwplaats

Met de Bouwplaats kunnen initiatiefnemers met plannen voor de opwekking van duurzame energie worden begeleid door een team van experts op het gebied van landschapsarchitectuur, ruimtelijke kwaliteit, energie, duurzaamheid, sociale kwaliteit en provinciaal beleid. Het resultaat van zo’n Bouwplaats is een eindbeeld voor de ruimtelijke uitvoering en inpassing van bijvoorbeeld zonnepanelen of biomassateelt. Voorafgaand aan een Bouwplaats Energielandschappen, kan het prettig zijn voor initiatiefnemers om al enkele voorbeelduitwerkingen van een ontwerpproces te kunnen bekijken. Welke stappen worden doorlopen? Hoe komt de afweging van ruimtelijke mét economische en sociale aspecten terug in het ontwerpproces? Dit boekje met voorbeelden biedt initiatiefnemers op dit punt een handvat.

In het voorbeeldenboek zijn uitwerkingen opgenomen van:

  • Een zonnepark in een stadsrandzone;
  • Zonnevelden in het open landelijke gebied;
  • Teelt van biomassa op natte gronden;
  • Verwerkingsinstallatie voor biomassa bij een agrarisch bedrijf in het landelijk gebied.

Realistische voorbeelden

Deze vier voorbeelden zijn gekozen, omdat ze de actuele ontwikkelingen in Overijssel het best typeren. Het zijn relatief nieuwe ontwikkelingen, weergegeven in fictieve, maar realistische voorbeelden. De vier voorbeelden laten bovendien het spectrum (zoals de opgaven en aandachtspunten) zien waar initiatiefnemers van zonnepanelen, biomassaproductie en biomassaverwerking met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit mee te maken hebben.

Catalogus gebiedskenmerken

In de Catalogus gebiedskenmerken zijn drie stappen benoemd hoe de gebiedskenmerken per voorbeelduitwerking ingezet kunnen worden bij planontwikkelingen. De drie stappen worden hieronder kort toegelicht:

Stap 1. Inventarisatie van de kenmerken van het plangebied, ambities en randvoorwaarden van de betreffende gebiedstypen in de vier lagen. Dit geeft inzicht welke kwaliteiten behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden: de beleidsrichtlijnen.

Stap 2. Dan ontwikkelen we de bouwstenen van het ontwerp, de inrichtingsprincipes. Dit vanuit twee invalshoeken. De bouwstenen die horen bij de energievorm en de bouwstenen die voortkomen uit de lagenbenadering van de gebiedscatalogus. Bij bouwstenen over de energievorm valt te denken aan de oriëntatie van zonnevelden en de maat en schaal binnen een bepaald landschap. Voorbeeld van bouwstenen voortkomend uit de lagenbenadering zijn het versterken van lanen of aanleggen creëren van waterberging.

Stap 3. Tenslotte brengen we alles samen tot een integraal ontwerp. De samenhang van de verschillende bouwstenen maakt dat ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kan worden. Een stapeling hiervan leidt niet automatisch tot een goed ontwerp. Ze moeten gewogen, geordend en samengebracht worden. Dit kan door in een zorgvuldig ontwerpproces keuzes tegen elkaar af te wegen. In het voorbeeldenboek wordt een doorkijk gegeven naar een mogelijke uitkomst van dit creatieve ontwerpproces.

Eelerwoude helpt zowel ondernemers en particulieren, als gemeenten, provincies en waterschappen om hun plannen voor duurzame energie in het landschap te realiseren.

Kunnen wij u helpen om uw plannen voor duurzame energie in het landschap te realiseren?

Sijtse-Jan Roeters

Landschapsontwerper

Publicaties