Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Wat betekenen de mogelijke wijzigingen van de NSW voor landgoedeigenaren?

De Natuurschoonwet (NSW) – in 1928 opgesteld – biedt fiscale voordelen aan landgoedeigenaren. Doel is om ervoor te zorgen dat deze landgoederen in stand worden gehouden, met het belang van natuurschoon voorop. Omdat de NSW inmiddels ook belastingvoordelen biedt aan gebieden die intensief gebruikt worden – waaronder golfbanen – en omdat niet alle landgoederen opengesteld zijn voor het publiek, is de NSW geëvalueerd en zijn er voorstellen voor wijzigingen gedaan. De voorstellen voor wijzigingen worden binnenkort bekend gemaakt: wat betekenen deze mogelijke wijzigingen voor landgoedeigenaren en wat zijn de aandachtspunten?

Een landgoed moest al aan een aantal eisen voldoen om aan de NSW te voldoen. Zo zijn er van oorsprong eisen gesteld aan de omvang van het landgoed – minstens 5 hectare aaneengesloten – en aan het percentage voor bos of natuur op het landgoed, namelijk minstens 30 procent. Landgoedeigenaren die aan alle eisen voldeden, konden voordeel krijgen op het gebied van onder meer vermogensbelasting, overdrachtsbelasting, onroerendezaakbelasting en schenk- en erfbelasting.

Enkele belangrijke wijzigingen in de NSW

Allereerst zal nadrukkelijker gekeken worden naar de kwaliteit van de te realiseren natuur op een landgoed. Wanneer een stuk agrarische grond aan de landbouwfunctie onttrokken is, kon dit voorheen gemakkelijk voor de NSW als natuur worden aangemerkt. Met het voorstel voor wijzigingen gaat de tendens echter richting meer kwalitatieve natuur, waarbij een inrichtingsplan wenselijk is voordat iets als natuur aangemerkt kan worden. In het verlengde daarvan: een andere mogelijke wijziging houdt in dat een natuurterrein minimaal een halve hectare groot moet zijn, aaneengesloten, met een minimale breedte.

Een volgend voorstel voor een wijziging betreft golfbanen: deze moeten niet voor 30 procent maar voor 50 procent uit bos of natuur bestaan. Daarnaast wordt de hoeveelheid bebouwd oppervlak op een landgoed beperkt, zo is het voorstel dat er op 5 hectare landgoed slechts 1 woonhuis mag staan. Een ander aandachtspunt betreft het rangschikken van gebouwen en gronden waar nieuwe economische dragers op worden gerealiseerd, zoals de aanleg van een zonneveld. Ook wordt extra aandacht gegeven aan de openstelling van landgoederen, waarbij steeds nadrukkelijker gekeken wordt of bezoekers het hele landgoed kunnen beleven.

Gevolgen voor landgoedeigenaren

Voor een aantal landgoedeigenaren brengen de wijzigingen de nodige gevolgen met zich mee. De verwachting is dat landgoederen opnieuw beoordeeld gaan worden door de Belastingdienst. Voldoet een landgoed niet aan de nieuwe voorwaarden, kan het (een deel van) de status als landgoed verliezen en zodoende aan de NSW worden onttrokken.

Mogelijkheden voor uw landgoed

Waar landgoedeigenaren de laatste jaren steeds meer gestimuleerd werden om verdienmodellen te creëren – denk aan het realiseren van een zonnepark – kan dit ondernemerschap nu dus in de clinch komen met de veranderingen in de NSW. Toch kan het creëren van verdienmodellen ook mogelijkheden bieden. Wanneer op een stuk grond bijvoorbeeld een zonnepark gerealiseerd is en dit deel aan de NSW wordt onttrokken, kan een groot deel van de gronden van het landgoed nog steeds de NSW-status behouden.

Ons advies is dan ook: ga uitrekenen wat het financiële voordeel is van het realiseren van bijvoorbeeld een zonnepark of een andere ontwikkelingen op uw landgoed, en zet dit af tegen de financiële gevolgen van een mogelijke onttrekking van het betreffende stuk grond aan de NSW. Is het getal onder de streep positief, dan kan het de moeite waard zijn om toch met de ontwikkeling aan de slag te gaan.

Stel gerust uw vraag!

Zo zijn er diverse verdienmodellen mogelijk, die per situatie verschillen. Heeft u vragen over de wijzigingen in de NSW? Wilt u weten wat de veranderingen voor uw landgoed betekenen? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met onze rentmeester Patrick de Groot via p.degroot@eelerwoude.nl

Wilt u meer weten over de wijzigingen?