Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

In het geval een verpachter langdurig bedrijfsmiddelen van overwegend belang aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten. In dat geval geldt een 50/50 verdeling. Dat is de uitspraak van het Pachthof over verdeling van fosfaatrechten.

Uitspraak Pachthof

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan over de vraag of de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst recht heeft op overdracht van fosfaatrechten (Arrest 200.241.805 van 26 maart 2019, zie hier).

Het Hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen. In het geval echter de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter aanspraak op fosfaatrechten, aldus het Hof.

Voor bedrijfsvoering onmisbaar

Voorwaarde is ook dat het gaat om bedrijfsmiddelen die voor het exploiteren van het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn. Volgens het Gerechtshof is hiervan sprake als de verpachter een hoeve verpacht, los land van 15 hectare of meer, of een bedrijfsgebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij.

50/50 verdeling

Als van voorgaande sprake is, dan moet de pachter bij het einde van de pachtovereenkomst fosfaatrechten overdragen. De verpachter moet daartegenover 50% van de marktwaarde van de overgedragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

Meer specifiek worden de fosfaatrechten voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar de verhouding toegerekend aan het verpachte.

Arrest bevestigt belang verpachter

De Federatie Particulier Grondbezit is ingenomen met dit Arrest en heeft reeds eerder bepleit dat de verpachter aanspraak heeft op fosfaatrechten (zie hier). FPG heeft in 2017 de discussie hierover gelanceerd, dat gold toen nog als een steen in de vijver (hier). Het betoog van FPG kreeg evenwel steeds meer bijval van onder andere juristen.

FPG benadrukt dat de verpachter in een pachtverhouding grond en gebouwen ter beschikking aan de pachter. Verpachter heeft te maken met een potentieel mindere waarde van zijn eigendom na het einde van de pacht, indien die zonder fosfaatrechten worden opgeleverd.

Vervolg

De zojuist gepubliceerde uitspraak van het Pachthof vraagt uiteraard nog nadere bestudering. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ondergrens van 15 hectare. Partijen kunnen ook nog in cassatie gaan bij de hoogste rechter. De komende tijd zal duidelijk worden of dat ook zal gebeuren.

Eerdere berichten over dit onderwerp vindt u opgesomd onderaan dit bericht.

Bron: Federatie Particulier Grondbezit, 26 maart 2019