Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Per 1 januari 2019 treedt er een nieuwe regeling in werking met betrekking tot rijksmonumenten die een woonfunctie hebben en eigendom zijn van een particulier. In de huidige situatie kunnen alle kosten die gemaakt worden door monumenteigenaren fiscaal afgetrokken worden, ook wel de monumentenaftrek genoemd.

De monumentenaftrek kort samengevat: alle kosten aan een rijksmonument zijn fiscaal aftrekbaar (80% van de onderhoudskosten). Dit houdt in dat de kosten betaald kunnen worden van het bruto inkomen van de eigenaar. Deze kosten kunt u als aftrekpost opvoeren welke afgetrokken kunnen worden als persoonsgebonden kosten. Voor de aftrekbare kosten is geen maximum bedrag gesteld, maar moeten wel onderhouds- en geen verbeteringkosten zijn.

Op 16 oktober 2018 is een wetsvoorstel om de monumentenaftrek af te schaffen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is gedaan om te zorgen dat de overheid meer grip heeft op de kosten die worden gemaakt aan rijksmonumenten. In plaats van de monumentenaftrek zal er een subsidieregeling komen.

De subsidieregeling kort samengevat: voor werkzaamheden aan een particulier rijksmonument met woonfunctie kan vanaf 1 januari 2019 subsidie aangevraagd worden. De subsidie bedraagt 38% van de gemaakte kosten. Het subsidieplafond staat op 50 miljoen euro. Als dit plafond bereikt wordt dan kan het subsidiepercentage bijgesteld worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden de volgende uitgangspunten:

  • De werkzaamheden zijn bedoeld voor instandhouding van het rijksmonument.
  • De werkzaamheden dienen doelmatig en technisch noodzakelijk te zijn.
  • De werkzaamheden zijn gericht op het maximale behoud van de huidige monumentale waarde (vooral de historische materialen en constructies).
  • Een advies voor eigenaren van monumenten, is om te bepalen of het, gelet op de voorgestelde wijziging, interessant is om nog zoveel mogelijk werkzaamheden vóór 1 januari 2019 uit te voeren. Een keus hiervoor kan gemaakt worden wanneer blijkt dat fiscale voordeel onder de bestaande regeling groter is dan onder de nieuwe regeling. Tevens bestaat de kans dat in de nieuwe regeling het subsidieplafond bereikt wordt. De consequentie hiervan is dat het subsidiepercentage lager wordt waardoor er nog meer kosten voor rekening van de eigenaar komen.
  • Subsidiabel zijn in principe de zelfde kosten als wat fiscaal aftrekbaar was, op de kosten van arbeidsuren van de eigenaar of vrijwilliger na. Deze kosten zijn onder de huidige regeling nog wel fiscaal aftrekbaar maar vanaf de nieuwe regeling kan er geen subsidie voor aangevraagd worden.
  • Ook werkzaamheden die het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade stimuleren zijn subsidiabel.

Voor meer informatie omtrent deze nieuwe regeling kunt u contact opnemen per e-mail info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 0547-263515.