Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert Eelerwoude het mini-symposium “Natuurinclusief ontwikkelen, Soortmanagementplannen en de praktijk” in het Dominicanenklooster te Zwolle. We nodigen je hiervoor van harte uit!

Natuurinclusief ontwikkelen en soortmanagementplannen staan volop in de belangstelling. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? En welke ruimte biedt de Wet natuurbescherming nu werkelijk? Welke kansen ziet een provincie?


Programma:
‘Een juridische blik op het natuurinclusieve denken’ door Luuk Boerema van Boerema & Van den Brink
Gaat het bij soortenbescherming nu om de bescherming van individuen van beschermde soorten, of om de bescherming van populaties van beschermde soorten? Dat is een wezenlijke vraag waar verschillend over wordt gedacht.  Als iedere vleermuis beschermd moet worden en het doden van ieder exemplaar een overtreding van de Wet natuurbescherming oplevert dan betekent dat nogal wat. De uitvoeringslast van de Wet natuurbescherming wordt dan erg hoog, omdat voor ieder individueel geval een ontheffing moet worden gevraagd. De vraag is of een pragmatischer aanpak, waarbij de populaties wel adequaat worden beschermd, maar misschien niet het te loor gaan van enkele exemplaren niet kan worden voorkomen, toch aanvaardbaar kan zijn. De ‘generieke ontheffing’ is een praktische invulling van een dergelijke pragmatischer aanpak. De juridische kansen en risico’s van een dergelijke aanpak zullen door Luuk Boerema worden besproken.

‘Waarom een Soortmanagementplan?’ door Ronald Goderie van Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland wil stimuleren dat de bescherming van soorten structureler plaatsvindt. Dat gebeurt onder andere door ontheffingen te verlenen voor verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. We dreigen inmiddels bedolven te raken onder de afzonderlijke ontheffingsaanvragen nu de wet is overgeheveld van het Rijk naar de Provincies en meer bekendheid krijgt. Onze conclusie is dat een gebiedsgerichte aanpak een van de middelen is om het tij te keren. We hebben een subsidieregeling in het leven geroepen om het opstellen van soortmanagementplannen te promoten. In 2018 zijn er vier pilots en we willen die aanpak in 2019 verder uitrollen. Het doel: een betere bescherming van soorten, meer planningszekerheid voor initiatiefnemers en minder papierwerk.

‘Soortmanagementplan: een oplossing voor economische en ecologische vraagstukken?!’ door Gerard Lubbers van Eelerwoude
Op basis van praktische ervaringen met inmiddels 8 Soortmanagementplannen vertelt Gerard Lubbers waarom een soortmanagementplan ook voor uw organisatie van grote meerwaarde kan zijn. Een presentatie waarin niet alleen wordt ingegaan op de voordelen, maar waarin ook kritisch wordt gekeken naar de aandachtspunten en mogelijke risico’s die u loopt bij de planvorming en de uitvoering. Speciale aandacht is er voor het soortmanagementplan voor wegbeplantingen en vleermuizen in het buitengebied van de gemeente Lochem


Praktische informatie
Datum: 7 februari 2019
Tijdstip: inloop 14.30 uur, symposium 15.00 – 16.45 uur, borrel 16.45 – 17.30 uur
Locatie: Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29 te Zwolle
Kosten: deelname is gratis en aanmelden is verplicht.

Contact / Inschrijven
U kunt zich via onderstaande formulier inschrijven voor deze bijeenkomst. Voor vragen of opmerkingen over het symposium stuurt u een e-mail naar Mirella Waanders, e-mail: info@eelerwoude.nl of bellen via het telefoonnummer 088 1471100.

Aanmeldingsformulier symposium "Biodiversiteit, het belang en de praktische invulling"