Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Water verbindt

Water verbindt

Het bedienen van voldoende en kwalitatief goed water, op de juiste plek en op de juiste tijd raakt actuele onderwerpen als klimaatadaptatie, hittestress en verdroging. En wanneer wateropgaven overgaan in de omgeving is het belangrijk om de interactie van water met bodem en vegetatie mee te nemen. Ofwel: om water met alle aspecten te verbinden.

Specialismes in huis
Bij Eelerwoude koppelen we opgaven voor waterkwaliteit en -kwantiteit aan natuurontwikkelingen, en zorgen we voor een integrale aanpak. Niet alleen onze ecohydrologen werken aan deze opgaven, ook onze ecologen, planologen, rentmeesters en technici werken mee.

Kennis van wet- en regelgeving
De werkzaamheden van deze projecten gaan dan ook vaak verder dan alleen natuurherstel. Zo vragen we vergunningen aan, brengen we flora en fauna in kaart en maken we afspraken met agrariërs. Hierbij brengen we ook onze kennis van relevante wet- en regelgeving in, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), de nieuwe Wet natuurbescherming en het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Hieronder vindt u diverse projectreviews en artikelen die bij dit thema horen:

Doorstroommoeras als mogelijkheid bij klimaatverandering in het stedelijk gebied

Hoe realiseer je kansen voor ontwikkeling van waardevolle natte vegetaties binnen deze ecologische verbindingszone? 

Lees meer

Landgoed Hackfort: van een verdroogd beekdal naar een nat bloemenlandschap

Wilt u ook de natuurwaarde van uw landgoed verbeteren of op zoek naar cultuurhistorische elementen?

Lees meer

PAS opgaven

Hoe je met omgevingsmanagement PAS opgaven realiseert

Lees meer

Hoe omgaan met droogte?

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘In de strijd tegen verdroging moeten we sloten verondiepen’

Lees meer

Wateropgaven verbinden

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving

Lees meer

Aanpak stikstof

Vanuit 3 disciplines aan de slag met het programma; aanpak stikstof

Lees meer

Ecohydroloog Karel Hanhart

Werken met bodem en water, ik doe niets liever!

Lees meer